Prawne aspekty komunikacji i public relations

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą Public Relations w jst

Ważne informacje o szkoleniu

W czasach powszechnej dostępności Internetu i mediów społecznościowych, a w konsekwencji dynamiki tego rodzaju środków komunikacji nietrudno, działając nieświadomie lub pod wpływem impulsu, narazić się na konsekwencje prawne naruszenia praw osób trzecich. Wzrost wiedzy i świadomości w tym zakresie pozwala samodzielnie prowadzić komunikację bez konieczności konsultowania każdej wypowiedzi z przełożonym lub prawnikiem. Wydaje się to o tyle istotne, że dzisiaj nawet kwalifikowanym prawnikom zdarza się ponosić konsekwencje prawne swoich wypowiedzi w Internecie.

Zapraszamy na szkolenie które obejmuje  siatkę pojęć na gruncie prawa cywilnego, prawa prasowego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, kodeksu karnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Został podzielony na część teoretyczną oraz praktyczną w postaci warsztatowej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Przybliżenie prawnych aspektów komunikacji z mediami oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych, w tym ryzyk prawnych związanych za naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich lub praw pokrewnych.
  • Docelowo szkolenie pozwoli słuchaczom przyswoić wiedzę jak uniknąć negatywnych konsekwencji ewentualnych naruszeń praw poprzez sprostanie obowiązkom spoczywającym wobec osób zgłaszających naruszenie praw, jak np. publikacja sprostowania lub publikacja przeprosin lub usunięcie kwestionowanej treści. 
  • Uczestnicy uzyskają także szczegółowe informacje na temat poszczególnych dóbr osobistych oraz przedmiotów praw autorskich i praw pokrewnych.
zwiń
rozwiń
Program

CZĘŚĆ I 
1. Kodeks cywilny
1.1 Czym są dobra osobiste? 
- wizerunek, 
- dobre imię i godność (cześć),
- prywatność, 
- renoma,
- wolność wypowiedzi, 
- swoboda sumienia,
- zdrowie,
- twórczość naukowa i artystyczna,
- dane drażliwe (np. dot. zdrowia, preferencji seksualnych).
- roszczenia o ochronę dóbr osobistych.
2. Kodeks karny: 
2.1 Przestępstwa przeciwko wolności: nękanie, groźby karalne
2.2 Przestępstwa przeciwko czci: zniesławienie, zniewaga.
2.3 Sankcje karne.
3. Prawo prasowe: 
3.1 Kto podlega obowiązkom wynikającym z prawa prasowego?
3.2 Podstawowe pojęcia: 
- krytyka, satyra, karykatura,  
- sprostowanie, 
- autoryzacja, 
- tajemnica dziennikarska, 
- rzetelność i należyta staranność. 
3.3 Odpowiedzialność prawna.
4. Prawo autorskie i prawa pokrewne. 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie jest adresowane, zarówno dla osób odpowiadających za komunikację zewnętrzną w organizacji (np. rzeczników prasowych), w tym za pośrednictwem mediów społecznościowych, jak i tych pracowników (jednostek publicznych i prywatnych), którzy na co dzień w życiu prywatnym korzystają z tego rodzaju platform (Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, TikTok).

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Adwokat, partner w kancelarii Safjan Witucki w Warszawie, od 2014 r. wykładowca prawa własności intelektualnej w Pomorskiej Izbie Adwokackiej. Absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim „Prawo własności intelektualnej”. W latach 2003-2019 przedstawiciel w Polsce (Contracted Representative) BSA The Software Alliance, organizacji zrzeszającej czołowych producentów oprogramowania (m. in. Microsoft, Intel, IBM, Oracle, Apple) z siedzibą w Waszyngtonie. Przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu prawa autorskiego, w tym dla Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Kultury, Uniwersytetu Warszawskiego, urzędów kontroli skarbowej, Szkoły Policji w Słupsku, Urzędu Patentowego, American Chamber of Commerce, Instytutu Compliance, czy Instytutu Audytorów Wewnętrznych, jak również redakcji (CRN, Reseller News, Dziennika Gazeta Prawna). W latach 2014-2018 komentator orzecznictwa Sądu Najwyższego na łamach Dziennika Gazeta Prawna.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 379 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres szkolenia@okst.pl do 16 maja 2022 r.