Kompendium wiedzy głównego księgowego instytucji kultury w 2022 roku – aspekty rachunkowe, podatkowe i finansowe. rejestr umów nowym obowiązkiem jsfp.

Polecamy Państwa uwadze szkolenie, podczas którego uczestnicy uzyskają kompleksowe informacje i wiedzę niezbędną na stanowisku głównego księgowego instytucji kultury.

Ważne informacje o szkoleniu

Polecamy Państwa uwadze szkolenie, podczas którego uczestnicy uzyskają kompleksowe informacje i wiedzę niezbędną na stanowisku głównego księgowego instytucji kultury.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Prowadząca omówi zmiany w przepisach rachunkowych, podatkowych, finansowych wprowadzonych przez ustawodawcę, mających wpływ na działalność instytucji kultury. Poznają Państwo zasady prowadzenia rejestru umów, którego prowadzenie będzie obligatoryjne w działalności jednostek sektora finansów publicznych. Obszerny materiał, który zostanie dla Państwa przygotowany wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są przedmiotem kontroli w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

W materiałach szkoleniowych otrzymają państwo wzorcową dokumentację (procedury, zarządzenia, instrukcje związane z przedstawionymi tematami) oraz wskazówki.

zwiń
rozwiń
Program

1. Rola dyrektora i głównego księgowego w zakresie kontroli zarządczej – odpowiedzialność dyscyplinarna
2. Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont w instytucji kultury:
- prezentacja uproszczeń w rachunkowości a zasada istotności – KSR-nr 7
- plany finansowe instytucji kultury.
3. Źródła finansowania działań kulturalnych w dobie kryzysu.
4. Wprowadzanie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych w roku przychodów i kosztów oraz ich rozliczenie:
Przychody (w tym: dotacje podmiotowe, celowe, inwestycyjne), koszty w Instytucji Kultury – schematy księgowań z wyjaśnieniami.
Kary, grzywny – ewidencja, księgowanie, dochodzenie, odpisy aktualizacyjne, ujęcie w Rb-N – problemy bibliotek po kontroli.
- Fundusz Instytucji Kultury i Fundusz Rezerwowy
- Zasady wypełniania CIT-8 i CIT- 8 /0 – wyliczenie przykładu.
5. Wyliczanie wynagrodzenia – NOWY ŁAD – problemy, przykłady.
6. Rejestr umów o wartości przekraczającej 500 zł – nowy obowiązek jednostek sektora finansów publicznych – WYJAŚNIENIA.
7. Należności i zobowiązania oraz odsetki:
- aktualizacja należności – zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności i ich ewidencja w księgach,
- naliczanie odsetek od należności, zobowiązań i transakcji (obowiązek ustawowy) i ich odpisy aktualizacyjne (powiazanie ze stopą referencyjną – zmiany).
8. Ewidencja księgowa materiałów, towarów, wydawnictw (konto 014, konto 016) – oraz ich odpisy aktualizacyjne.
9. Konsultacje w zakresie przedstawionych zagadnień.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Główni księgowi instytucji kultury, Centrów Usług Wspólnych oraz pracownicy organów nadzorczych i kontrolnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wykładowca wyższych uczelni, wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor i współautor pozycji książkowych, w tym: pn.: „Dokumentacja wewnętrzna w instytucjach kultury” (wydawnictwo C.H.BECK-2019) oraz publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. Jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać na adres szkolenia@mistia.org.pl lub uzupełnić powyższy Formularz Zgłoszenia do 12 maja 2022r.