Wykonywanie prawa dostępu do informacji publicznej przez organy władzy

Ważne informacje o szkoleniu

Odnotowujemy wzrost liczby wniosków o udostępnienie informacji publicznej kierowanych do wszelkiego rodzaju instytucji samorządowych, urzędów itp. przez różne podmioty i w różnych celach – przedsiębiorców (np. przy zamówieniach publicznych), pracowników naukowych, dziennikarzy, mieszkańców zainteresowanych sprawami lokalnymi, ale także przez obywateli we własnych, indywidualnych sprawach, które to wnioski mogą nastręczać kłopot w ich interpretacji, ocenie, kwalifikowaniu materiałów i w efekcie problemy przy realizacji wniosku. Z drugiej strony odpowiedź na wniosek  o udostępnienie żądanej informacji może utrudniać odmienny od kodeksu postępowania administracyjnego tryb postępowania, który jednocześnie odsyła do procedury administracyjnej w ściśle określonym zakresie, mimo iż uproszczony, to zawierający szereg pojęć nieostrych, niezdefiniowanych, powodujących problemy interpretacyjne. Proponujemy Państwu szkolenie, dotyczące stricte praktycznych aspektów stosowania przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Szkolenia prowadzone będzie przez radcę prawnego, praktyka na co dzień kierującego i koordynującego proces realizacji wniosków o dostęp do informacji publicznej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • usystematyzowanie zagadnień, przybliżenie pojęć z konkretnymi odniesieniami,
 • uporządkowanie obowiązków wynikających z dyspozycji zawartych w akcie prawnym.
 • Umiejętność kwalifikowania i analizy wniosków, przygotowywanie decyzji administracyjnej i formułowania typowych stanowisk zajmowanych przy rozpatrywaniu wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

 

zwiń
rozwiń
Program

I. Prawo dostępu do informacji publicznej jako prawo człowieka.

 1. Regulacje prawnomiędzynarodowe.
 2. Regulacje unijne.
 3. Regulacje konstytucyjne.
 4. Regulacje ustawowe.

II. Podstawowe pojęcia i instytucje prawa dostępu do informacji publicznej.

 1. Ustawowe pojęcie informacji publicznej.
 2. Rola orzecznictwa sądów w zakresie kształtowania pojęcia informacji publicznej.
 3. Kolizja między prawem dostępu do informacji publicznej a prawem do prywatności w świetle ochrony danych osobowych.
 4. Pojęcie „każdego” w prawie dostępu do informacji publicznej.

III. Wykonywanie prawa dostępu do informacji publicznej przez obowiązane podmioty.

 1. Podmioty obowiązane do udzielania informacji publicznej.
 2. Przesłanki udzielania informacji publicznej.
 3. Przesłanki odmowy udzielenia informacji publicznej.
 4. Przedmiot informacji publicznej. Dokument urzędowy.
 5. Dokumentacja wewnętrzna, opinie, ekspertyzy, projekty dokumentów etc. a obowiązek udzielenia dostępu do informacji.
 6. Formy udzielania dostępu. Rola BIP.
 7.  Interpretacja pojęć niedefiniowanych w ustawie o dostępie do informacji publicznej, np.: sprawa publiczna, osoba pełniąca funkcje publiczne, informacja przetworzona, powszechnie stosowany nośnik – w kontekście wypełniania obowiązków wynikających z ustawy o informacji publicznej.,
 8. Udzielenie dostępu do informacji jako czynność materialno-techniczna.

IV. Decyzja o odmowie dostępu do informacji publicznej.

 1. Ustawowe przesłanki odmowy dostępu.
 2. Odwołanie od decyzji o odmowie dostępu.
 3. Ograniczenia praw wnioskodawców.

4. Postępowanie wewnętrzne z wnioskami o udostępnienie informacji publicznej - ich kwalifikowanie, kierowanie wg właściwości merytorycznej, opracowywanie, itp.

5. Terminy ustawowe udzielania informacji publicznej.

6. Przesłanki przedłużenia terminu udzielenia dostępu.

V. Sądowo-administracyjna kontrola w sprawach o udostępnienie informacji publicznej.

VI. Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach nadużywania prawa dostępu do informacji publicznej.

VII. Program Otwierania Danych.

VIII. Projekt ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji publicznej udostępniający informację publiczną, wydający decyzje o odmowie udostępnienia informacji, a także pracownicy jednostek organizacyjnych i podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji publicznej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w administracji publicznej zastępca dyrektora wydziału ds. gospodarki nieruchomościami, od kilku lat kierownik utworzonego biura ds. informacji publicznej w Urzędzie Miasta Szczecin, radca prawny, absolwent studiów podyplomowych z zakresu prawa europejskiego i praw człowieka.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres centrum@frdl.szczecin.pl do 2 września 2021 r.

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.