Warsztaty z zakresu procedury administracyjnej dla pracowników organów administracji publicznej

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie z Kodeksu postępowania administracyjnego, na którym omówiona zostanie również kwestia doręczeń elektronicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, które będzie przeprowadzone w formie dwudniowych warsztatów z obszernym omówieniem przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Na zajęciach będziemy analizować poszczególne instytucje procesowe w oparciu o casusy i orzecznictwo sądów administracyjnych. Szkolenie realizowane jest w formie interaktywnej w kameralnej grupie pozwalającej na indywidualne podejście wykładowcy do Uczestników zajęć.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy prawnej i praktycznych umiejętności pozwalających na odpowiedzialne wykonywanie obowiązków pracownika jednostki publicznej w zakresie procedury administracyjnej.
• Wzbogacenie wiedzy uczestników w zakresie regulacji prawnych, stosowanych przez pracowników jednostek publicznych w ramach ich codziennej pracy.
• Zapoznanie uczestników z aktualnie obowiązującym stanem prawnym, a także z przepisami ustawy o doręczeniach administracyjnych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Kiedy należy stosować Kodeks Postępowania Administracyjnego. Analiza przypadków i pism.
2. Po co są zasady ogólne postępowania administracyjnego i jakie są konsekwencje ich naruszeń.
3. Decyzja ostateczna, prawomocna i wykonalna.
4. Wyłączenie pracownika i organu.
5. Strona według przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego i innych ustaw.
6. Pełnomocnik strony. Oceniamy skuteczność pełnomocnictw.
7. Organizacja społeczna.
8. Wszczęcie postępowania na wniosek i z urzędu. Weryfikujemy wnioski o wszczęcie postępowania. Tworzymy zawiadomienie o wszczęciu postępowania.
9. Terminy załatwienia sprawy. Zawiadomienie o nowym terminie załatwienia sprawy. Następstwa bezczynności oraz przewlekłości dla organu oraz dla pracownika organu.
10. Sposoby obliczania terminów. Obliczamy terminy do dokonania czynności przez organ jak i przez stronę.
11. Doręczenia w postępowaniu administracyjnym. Analizujemy przykładowe doręczenia pod kątem ich skuteczności. Doręczenia elektroniczne w rozumieniu ustawy z dnia 18 listopada 2020 r.
12. Protokoły, notatki służbowe i metryki akt sprawy. Tworzymy protokół zgodny z przepisami KPA.
13. Udostępnianie akt, doręczanie odpisów i uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy. Analizujemy przypadki.
14. Dowody w postępowaniu administracyjnym. Ocena dowodów.
15. Zawieszenie postępowania.
16. Uzgodnienie decyzji z innym organem.
17. Decyzja i postanowienie. Jakie muszą spełniać wymogi formalne. Oceniamy przykładowe decyzje administracyjne.
18. Sprostowania błędów i omyłek w decyzjach i postanowieniach. Sprawdzamy granice mechanizmu z art. 113 KPA.
19. Postępowanie po wniesieniu odwołania lub zażalenia. Analizujemy pisma stron po wydaniu decyzji przez organ I instancji.
20. Uchylenie i zmiana decyzji ostatecznej. Praktyczne zastosowanie art. 154 i 155 KPA.
21. Wznowienie postępowania.
22. Stwierdzenie nieważności decyzji.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby wydające decyzje administracyjne, osoby prowadzące postępowania administracyjne w zakresie wykonywanych obowiązków.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, od kilkunastu lat etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. W codziennej pracy zajmuje się tematyką związaną z postępowaniami administracyjnymi w praktyce samorządowej. Wieloletni trener i wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, szkolący pracowników administracji publicznej na terenie całego kraju. Dydaktyk w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 599 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 10 maja 2021 r.