Upoważnienia i pełnomocnictwa w administracji publicznej

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie podczas, którego omówione zostaną zasady przygotowywania pełnomocnictw i upoważnień niezbędnych w działalności JST.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach, podczas których omówione zostaną najważniejsze aspekty związane z wydawaniem pełnomocnictw oraz upoważnień oraz ich prawną oceną. Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom na zdobycie cennych praktycznych umiejętności w zakresie omawianej tematyki.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówienie regulacji prawnych dotyczących wydawania pełnomocnictw i upoważnień w jednostkach sektora finansów publicznych oraz wskazanie różnic pomiędzy tymi dokumentami.
• Zdobycie wiedzy, podniesienie poziomu kompetencji i umiejętności w zakresie procedury wdawania pełnomocnictw i upoważnień.
• Zapoznanie ze skutkami cofnięcia i wygaśnięcia pełnomocnictwa i upoważnienia.
• Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez omówienie przykładów które mają miejsce w codziennej praktyce administracyjnej.

zwiń
rozwiń
Program

1. Pojęcie i cechy normatywne pełnomocnictwa i upoważnienia:
a) Znaczenie praktyczne poszczególnych typów pełnomocnictw i upoważnień.
b) Skutki prawne z nich wynikające.
2. Różnice miedzy pełnomocnictwem a upoważnieniem:
a) Różnice o charakterze formalnym.
b) Różnice o charakterze materialno-prawnym.
c) Upoważnienia do reprezentowania organów poszczególnych osób prawnych (na podstawie statutów, umów lub bezpośrednio przepisów powszechnie obowiązującego prawa).
3. Pełnomocnictwo na gruncie prawa cywilnego.
a) Materialne oraz procesowe:
• Tzw. pełnomocnictwo procesowe w rozumieniu kodeksu postępowania cywilnego (forma, elementy, treść).
• Pełnomocnictwo ogólne (forma, elementy, treść).
• Pełnomocnictwa szczegółowe (do określonej sprawy, do określonej czynności prawnej; forma, elementy, treść).
b) Podstawy prawne:
• Kodeks cywilny (analiza przepisów).
• Kodeks postępowania cywilnego (analiza przepisów).
c) Skutki prawne - początek obowiązywania pełnomocnictwa - zasięg obowiązywania.
d) Forma, zakres, treść:
• Forma pisemna, ustna, protokolarna, elektroniczna, inna.
• Pełnomocnictwo rodzajowe.
• Sposoby formułowania treści pełnomocnictwa.
e) Cofnięcie pełnomocnictwa:
• Forma cofnięcia pełnomocnictwa (ustna, pisemna, protokolarna, elektroniczna inna).
• Skutki cofnięcia pełnomocnictwa.
• Sposoby odnotowywania zdarzeń związanych z cofnięciem pełnomocnictwa.
f) Wygaśnięcie pełnomocnictwa:
• Omówienie sytuacji, w których pełnomocnictwo wygasa.
• Skutki wygaśnięcia pełnomocnictwa (powiązanie momentów zaistnienia poszczególnych zdarzeń).
g) Opłata skarbowa a ważność pełnomocnictwa.
4. Upoważnienie administracyjne:
a) Podstawy prawne.
• Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o samorządzie powiatowym, ustawa o samorządzie województwa, inne konstrukcje ustawowe.
b) forma, zakres, skutki:
• Forma pisemna ”indywidualna”, ”regulaminowo – organizacyjna” i inne.
• Określenia podmiotów upełnomocnionych, konstrukcja przedmiotowa upoważnień.
• Moment obowiązywania (początek, koniec).
5. Pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym, w postępowaniu podatkowym oraz w postępowaniu przed sadami administracyjnymi:
a) Rodzaje pełnomocnictw.
b) Podmioty uprawnione do bycia pełnomocnikiem.
c) Treść pełnomocnictw.
6. Orzecznictwo sądowe z zakresu pełnomocnictw i upoważnień – analiza.
7. Ćwiczenia praktyczne z konstruowania pełnomocnictw i upoważnień.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji samorządowej i rządowej, których obowiązki służbowe związane są z wydawaniem pełnomocnictw i upoważnień, ich ewidencjonowaniem, cofaniem i nadzorem na aktualnością.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, Pełnomocnik Prezydenta Miasta, długoletni pracownik samorządowy, specjalista z prawa i postępowania administracyjnego, trener z bogatym doświadczeniem praktycznym. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 21 czerwca 2021 r.