• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Upoważnienia i pełnomocnictwa w administracji publicznej na przełomie kadencji samorządu terytorialnego

online
Potwierdzone

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 12 lutego 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, podczas którego omówione zostaną zasady przygotowywania pełnomocnictw i upoważnień niezbędnych w działalności administracji publicznej.

Ważne informacje o szkoleniu

Jak skutecznie i prawidłowo przekazać kompetencje do rozstrzygania istotnych zadań w trakcie zmiany władzy samorządowej? Zmiany włodarzy w gminach, powiatach i województwach samorządowych powodują szereg rozlicznych sytuacji, które należy prawidłowo ocenić w kontekście obowiązujących regulacji prawnych. Podczas proponowanego szkolenia gruntownie przeanalizujemy instytucje upoważnień i pełnomocnictw na gruncie prawa administracyjnego oraz prawa cywilnego w aspekcie praktycznym, w kontekście nadchodzącej zmiany kadencji władz samorządowych. Przeprowadzimy szczegółową analizę przepisów prawa administracyjnego i cywilnego, orzecznictwa sądów administracyjnych oraz sądów powszechnych jak również szczegółowych rozwiązań zawartych w rozlicznych ustawach, w kontekście nadchodzących zmian na stanowiskach wójtów, burmistrzów, starostów i marszałków i postępowania z wydawanymi pełnomocnictwami i upoważnieniami.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy dotyczącej upoważnień i pełnomocnictw na gruncie prawa administracyjnego oraz prawa cywilnego w aspekcie praktycznym.
• Podniesienie wiedzy i kompetencji zarówno praktycznych jak i teoretycznych uczestników w zakresie posługiwania się instytucjami upoważnień i pełnomocnictw w okresie zmiany kadencji jednostek samorządu terytorialnego.
• Zapoznanie z orzecznictwem sądów administracyjnych oraz sądów powszechnych jak również szczegółowymi rozwiązaniami zawartymi w rozlicznych ustawach w zakresie wydawania i ważności upoważnień i pełnomocnictw.
• Uzyskanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości z zakresu pełnomocnictw i upoważnień w praktyce administracyjnej.
• Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowych - prezentacji zawierającej omówienie całościowe zakresu zajęć wraz z orzecznictwem sądowym i wypowiedziami nauki prawa administracyjnego.

zwiń
rozwiń
Program

1. Upoważnienia i pełnomocnictwa jako element polityki zarządzania w jednostce organizacyjnej w kontekście zmiany kadencji w samorządzie terytorialnym:
• Czy narzędzia w postaci pełnomocnictwa i upoważnienia są potrzebne i niezbędne?
• W codziennej realizacji zadań przez administrację publiczną ?
• Czym powinien kierować się szef jednostki organizacyjnej przyznając podwładnym prawo do upoważnień i pełnomocnictw?
• Jakimi kwalifikacjami ma się wyróżniać pracownik, otrzymujący prawo do posługiwania się upoważnieniem lub pełnomocnictwem?
• Pozycja kompetencyjna nowo wybranego wójta (prezydenta, burmistrza) starosty i marszałka województwa.
• Czy upoważnienia i pełnomocnictwa udzielone w wygasającej kadencji są ważne i skuteczne?
2. Pojęcie i konstrukcja prawna upoważnienia:
• Ramy prawa administracyjnego kształtujące instytucję upoważnienia.
• Konieczność dołożenia najwyższej staranności przy sporządzaniu dokumentu upoważnienia i pełnomocnictwa.
• Konstrukcja prawna upoważnienia administracyjnego, elementy obligatoryjne oraz fakultatywne.
• Jak przygotować prawidłowe upoważnienie w praktyce, omówienie dobrych praktyk oraz przedstawienie wzorów upoważnień.
• Częste dylematy przy upoważnieniach: Jak długo obowiązują? Kto i kiedy może je odwołać lub zmienić? W jakiej formie mają być sporządzone? Czy wygasają wraz ze zmiana na stanowisku szefa jednostki organizacyjnej?
3. Upoważnienia i pełnomocnictwa – dylemat stawiania znaku równości między nimi:
• Upoważnienia i pełnomocnictwa jako instytucje prawne podobne ale nie tożsame.
• Wskazanie zasadniczych różnic natury materialnej i formalnej.
• Upoważnienia do reprezentowania organów poszczególnych osób prawnych na podstawie statutów, umów lub bezpośrednio przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
4. Pełnomocnictwo jako instytucja prawa cywilnego:
• Czy organ administracji publicznej musi stosować instytucje prawa cywilnego, realizując swoje ustawowe obowiązki?
• W jakich regulacjach prawnych szukać wskazówek dot. Instytucji pełnomocnictwa?
• Ograniczenia norma prawa cywilnego przez regulacje administracyjne w przepisach. Jaki jest ich realny wpływ?
• Jak przygotować prawidłowe pełnomocnictwo w praktyce, mówienie dobrych praktyk oraz przedstawienie wzorów pełnomocnictw.
• Częste dylematy przy pełnomocnictwach: Jak długo obowiązują? Kto i kiedy może je odwołać lub zmienić? W jakiej formie mają być sporządzone? Czy wygasają wraz ze zmiana na stanowisku szefa jednostki organizacyjnej?
5. Pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym, postępowaniu podatkowym oraz w postępowaniu przed sadami administracyjnymi:
• Pełnomocnictwo, którego używa strona postępowania administracyjnego.
• Obowiązki organu administracji publicznej, konieczność ich bezwzględnego przestrzegania.
• Rodzaje pełnomocnictw przewidzianych w przepisach dla strony postępowania.
• Podmioty uprawnione do bycia pełnomocnikiem.
• Jakie elementy muszą się znaleźć w treści pełnomocnictwa.
• Omówienie dobrych praktyk oraz przedstawienie wzorów pełnomocnictw strony.
• Jak się zachować gdy pełnomocnictwo strony okaże się wadliwe.
• Rola orzecznictwa sądowego z zakresu upoważnień i pełnomocnictw.
• Czy organ administracji publicznej jest związany kierunkiem orzecznictwa sądów administracyjnych i cywilnych?
• W jaki sposób orzecznictwo sądowe może pomóc w realizacji codziennych zadań w administracji publicznej?
• Rola orzecznictwa w realizacji zadań w sposób efektywny, szybki i zgodny z prawem – omówienie dobrych praktyk.
6. Podsumowanie i dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, gminnych, powiatowych i wojewódzkich jednostek organizacyjnych, radni, kandydaci na radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów oraz marszałków województw oraz radcowie prawni - osoby zawodowo zajmujące się obsługa prawną podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych współpracujących z samorządem terytorialnym jak również osoby przygotowujące umowy na realizację usług i dostaw, osób, które weryfikują aktualność pełnomocnictw i ich zakres.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny z ponad 20 letnim doświadczeniem w administracji publicznej i w sektorze prywatnym, trener z kilkunastoletnią praktyką w prowadzeniu szkoleń.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 12 lutego 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 28 lutego 2024 r.