Profesjonalne zarządzanie sekretariatem ze szczególnym uwzględnieniem przygotowywania pism i dokumentów

Ważne informacje o szkoleniu

Komunikowanie w komórkach sekretarskich i asystenckich jest najważniejszym narzędziem sprawnego wykonywania pracy. Od umiejętności komunikowania zależy sukces nasz własny, sukces naszego przełożonego, podwładnych oraz sukces organizacji, w jakiej pracujemy. Wszystkie kontakty służbowe z przełożonym, podwładnymi, współpracownikami, klientami zewnętrznymi (organy, organizacje, osoby prywatne) opierają się na komunikowaniu ustnym i pisemnym dlatego proponujemy Państwu udział w szkoleniu podczas którego zostaną omówione najważniejsze aspekty komunikacji pisemnej i werbalnej oraz zasady postępowania w sytuacjach trudnych pracy sekretariatu.

W części dotyczącej poprawnego redagowania pism i dokumentów program obejmuje szeroko rozumianą poprawność językową (obejmującą najtrudniejsze zagadnienia gramatyczne, ortograficzne, interpunkcyjne, leksykalno-stylistyczne) ze szczególnym uwzględnieniem przykładów pochodzących z dokumentów i pism urzędowych. Wszystkie analizowane zdania są autentyczne. Zawierają błędy językowe i nielogiczne sformułowania. Ich nieporadność ma stanowić pewnego rodzaju ostrzeżenie – pomaga uzmysłowić uczestnikom warsztatów, jakie mogą być konsekwencje niesprawnego posługiwania się językiem. Szkolenie ma charakter warsztatowy.
Prowadzone jest z użyciem prezentacji multimedialnych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zasadami poprawnego redagowania pism urzędowo-kancelaryjnych oraz doskonalenie kompetencji językowej i komunikacyjnej potrzebnych w życiu zawodowym – poprawności, sprawności, skuteczności i estetyki posługiwania się językiem polskim. Wiedza zdobyta podczas warsztatów pozwoli uczestnikom na świadomy, optymalny dobór zwrotów, form gramatycznych i środków stylistycznych. W efekcie będą potrafili przygotowywać teksty będące wzorem jasności, precyzji i zwięzłości.
Wskazanie uczestnikom poprawnych zasad sprawnej obsługi sekretariatu oraz zasad savoir vivre.

Specjalizujemy się w szkoleniach prowadzonych przez doświadczonych praktyków, interaktywnych, ciekawych i przydatnych. Szkolimy jednostki samorządu terytorialnego od ponad trzydziestu lat. Nasi Klienci cenią nas nie tylko za przekazaną wiedzę ale również zdobyte umiejętności niezbędne w praktyce urzędniczej. Dlatego też jesteśmy przekonani, że udział w szkoleniu zwiększy Państwa nie tylko wiedzę merytoryczną ale również i umiejętności w zakresie pracy w sekretariatach.
Spotkanie w wersji stacjonarnej to możliwość bezpośredniego kontaktu z praktykami. To wyjątkowa możliwość bieżącego wyjaśniania trudnych zagadnień i problematycznych kwestii oraz wyzwań stojących przed osobami wykonującymi pracę w sekretariacie lub na stanowiskach asystenckich.

zwiń
rozwiń
Program

1. Kompetencje osób zajmujących się obsługą sekretariatu. Analiza najważniejszych wymagań w stosunku do osób zajmujących stanowiska sekretarskie (asystenckie). Wskazanie standardów wykonywania pracy w sekretariatach:
• Kluczowe kompetencje,
• Rola i funkcja sekretariatu,
2. Komunikacja werbalna i pozawerbalna:
Moduł w którym zostaną poruszone najważniejsze elementy sprawnej komunikacji interpersonalnej. W trakcie tej części podczas pracy w grupach, parach i indywidualnie uczestnicy nabędą umiejętności w zakresie słuchania, dopytywania oraz formułowania precyzyjnych wypowiedzi:
• Aktywne słuchanie, precyzyjne formułowanie wypowiedzi, informacje zwrotne do współpracowników i klientów,
• Komunikacja pozawerbalna - dlaczego taka ważna?
• Błędy i bariery komunikacyjne, na co należy uważać, czego unikać.
3. Savoir – vivre:
Część szkolenia poświęcona budowaniu wizerunku danej instytucji, poprzez prawidłowe przygotowanie spotkań z uszanowaniem należnego miejsca dla gości i gospodarzy. Uczestnicy dowiedzą się jak profesjonalne załatwienie spraw, ubiór, sposób prowadzenia rozmów telefonicznych, zachowanie uprzejmości w codziennej pracy wpływają na pozytywny odbiór administracji publicznej.
• Etykieta administracji publicznej z uwzględnieniem ubioru,
• Powitanie, dbanie o dobry wizerunek instytucji,
• Rozmowy telefoniczne,
• Precedencja – hierarchia stanowisk i funkcji,
• Organizacja spotkań z osobami o różnym statusie społecznym.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby pracujące w sekretariatach, biurach asystenckich, biurach rady. Osoby odpowiadające za obsługę kadry zarządzającej w zakresie przygotowywania pism i organizacji spotkań.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener 1: trener, ekspert FRDL, ukończyła studia Masters of Business Administration realizowane przez Akademię WSB we współpracy z EY Academy of Business; Szkołę Trenerów Heuresis w Krakowie oraz studia podyplomowe w WSPiZ im. L. Koźmińskiego w Warszawie z zakresu Strategiczne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Praktyk w zakresie administracji kadr oraz zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej i firmach prywatnych. Posiada doświadczenie na stanowisku kierowniczym w jednostce samorządu terytorialnego, aktualnie dyrektor w Ośrodku Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Prowadzi szkolenia dla kadry zarządzającej w jednostkach administracji samorządowej z zakresu kompetencji urzędników, prawa samorządowego, sekretariatu w administracji publicznej, rekrutacji i selekcji, polityki antymobbingowej oraz oceniania pracowników. Autorka artykułów w „Kadry w urzędzie” oraz „Benefit”.

Trener 2: Językoznawca, redaktor, wykładowca kultury języka na kwalifikacyjnych studiach podyplomowych dla kontrolerów wewnętrznych. Absolwentka Wydziału Polonistyki, Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW oraz studiów podyplomowych z redakcji językowej tekstu. Kilkanaście lat pracowała jako dziennikarka i redaktorka, m.in. w: „Życiu Warszawy”, „Gazecie Prawnej”, a także w wydawnictwach naukowych i edukacyjnych. Jest współautorem dziewięciu książek wydanych w kolekcji „Rzeczpospolitej”, „Dziennika”  i „Newsweeka”. Otrzymała ogólnopolską nagrodę dziennikarską przyznaną przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Specjalizuje się w szkoleniach i warsztatach z zakresu: poprawności językowej i komunikatywności tekstów urzędowych oraz dokumentacji konkursowej FE, kultury komunikacji urzędowej, etykiety językowej i skutecznej komunikacji w urzędzie, korespondencji w administracji publicznej, prostej polszczyzny w urzędzie, komunikacji medialnej, wystąpień publicznych i budowania autorytetu.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej w siedzibie Ośrodka Katowice, ul. Moniuszki 7, III piętro.

Cena: 650 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 16 maja 2022 r.