Postępowanie z dokumentacją pracowniczą w świetle wytycznych Archiwów Państwowych

Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji pracowniczej to bardzo istotne zagadnienie. Dlatego proponujemy Państwu szkolenie, które wyjaśni najważniejsze zagadnienia związane z archiwizacją tej dokumentacji.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego zapoznamy Państwa z zasadami postępowania z dokumentacją bieżącą i archiwalną z zakresu spraw pracowniczych, w szczególności z zasadami elektronizacji akt osobowych, procedurą skracania okresu ich przechowywania, porządkowaniem i archiwizacją w świetle wytycznych archiwów państwowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Pozyskanie wiedzy o przepisach prawa regulujących zarządzanie dokumentacją pracowniczą, w tym akt osobowych, w szczególności w zakresie procedur elektronizacji. Nabycie umiejętności w zakresie bieżącej obsługi tej dokumentacji w świetle przepisów prawa pracy i instrukcji kancelaryjnej, zasad jej kwalifikowania oraz porządkowania w komórkach organizacyjnych, archiwach oraz w firmach zajmujących się przechowalnictwem tej dokumentacji. Pozyskanie informacji o zasadach archiwalnego ewidencjonowania akt osobowych.

zwiń
rozwiń
Program
  • 1. Pojęcie dokumentacji pracowniczej:
  • zakres pojęciowy przed 1 stycznia 2019 r.
  • rodzaje dokumentacji pracowniczej po 1 stycznia 2019 r.

2. Regulacje prawne w zakresie postępowania z dokumentacją pracowniczą:

  • Kodeks pracy i akty wykonawcze do Kodeksu pracy,
  • ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wraz z aktami wykonawczymi,
  • regulacje szczególne (np. ustawy o służbie cywilnej, o pracownikach samorządowych, RODO),
  • wytyczne Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.
     
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy komórek do spraw pracowniczych (osobowych), koordynatorzy czynności kancelaryjnych, archiwiści lub osoby odpowiedzialne za archiwizację dokumentacji, kadra kierownicza.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk humanistycznych, archiwista-praktyk, ekspert z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym elektroniczną), systemów klasy EZD, funkcjonowania archiwów, archiwistyki, prawa archiwalnego, systemów kancelaryjnych, porządkowania dokumentacji; doświadczony trener oraz wykładowca uniwersytecki; długoletni pracownik sieci archiwów państwowych, Prezes Stowarzyszenia „Archiwizjoner”, współautorka książki „Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją” (Wydawnictwo C.H.Beck, 2018).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.mistia.org.pl lub mailem na adres szkolenia@mistia.org.pl do 5 maja 2021 r.