Kodeks Postępowania Administracyjnego z uwzględnieniem najnowszych zmian o doręczeniach elektronicznych

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie z procedury administracyjnej z uwzględnieniem doręczeń elektronicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na dwudniowe spotkanie w tematyce zmian w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.
Zajęcia mają charakter wykładowo-warsztatowy. Uczestnicy pracują na konkretnych przypadkach z praktyki administracyjnej, przygotowanych przez wykładowcę. Wspólna analiza orzeczeń sądów administracyjnych, kazusy i ćwiczenia oraz dwa dni szkolenia pozwolą poszerzyć zarówno wiedzę, jak i umiejętności.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Przypomnienie zasad oraz poszerzenie wiedzy w zakresie prowadzenia postępowania administracyjnego. 
  • Usystematyzowanie wiedzy i wyjaśnienie wątpliwości dotyczących m.in. w zakresie sposobu liczenia terminów, skuteczności doręczeń w kraju i za granicę, skuteczności tzw. „podwójnego awizo", możliwości wycofania przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania i jego ewentualnych skutków. 
  • Przedstawienie obowiązków organu prowadzącego postępowanie administracyjne wynikające z RODO. 
  • Omówienie zmian w Kodeksie postępowania administracyjnego wprowadzonych Ustawą z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 
  • Omówienie zmian wynikających z Ustawy o doręczeniach elektronicznych.
zwiń
rozwiń
Program

Dzień I
1. Właściwość miejscowa, rzeczowa; miejsce zamieszkania a miejsce zameldowania.
2. Zasady postępowania administracyjnego jako normy prawne.

• Interpretacja zasady pisemności (załatwianie spraw drogą telefoniczną, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków komunikacji) - zastosowanie praktyczne.
• Jak praktyce zrealizować nowy art. 14 a: " Organy administracji publicznej umożliwiają stronom ocenę działania urzędów kierowanych przez te organy, w tym pracowników tych urzędów."
• Zasada współdziałania organów - jak reagować w przypadku braku odpowiedzi innego organu administracji w terminach przewidzianych przepisami prawa.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich pracowników administracji publicznej oraz ich jednostek organizacyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista z zakresu procedur administracyjnych (KPA), ochrony danych osobowych, informacji publicznej, profesjonalnej obsługi klienta i systemów zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. Realizator wielu unijnych programów. Doświadczony wykładowca oraz samorządowiec-praktyk, szkolący od kilku lat pracowników administracji samorządowej i rządowej na terenie całego kraju. Rocznie przeprowadza ok. 200-220 szkoleń, na których przeszkolonych zostaje ok. 1500-2000 osób. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 599 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do  16 sierpnia 2021 r.