Aspekty zimowego utrzymania dróg publicznych, ulic oraz placów w zakresie zarządzania drogami

online
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z dziedziny drogownictwa, którego przedmiotem będzie Zimowe Utrzymanie dróg (ZUD).

 

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, którego przedmiotem jest omówienie zasad właściwego prowadzenia i zarządzania zimowym utrzymaniem dróg, które w konsekwencji ma zapewnić bezpieczeństwo ruchu na drogach w warunkach zimowych przy jednoczesnej optymalizacji kosztów ZUD (zimowe utrzymanie dróg). Podczas zajęć przedstawimy aktualne informacje na temat obowiązujących przepisów w zakresie zimowego utrzymania dróg publicznych, ulic i placów, odpowiedzialności cywilnej z tego tytułu oraz na temat stosowanych materiałów odladzających, uszorstniających i sprzętu w robotach ZUD, a także wpływu stosowanych materiałów ZUD na środowisko naturalne.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przypomnienie i poszerzenie wiadomości na temat przepisów prawnych w zakresie zimowego utrzymania dróg publicznych, ulic oraz placów.
• Omówienie zasad odpowiedzialności cywilnej podmiotów odpowiedzialnych za prowadzenie ZUD.
• Wskazanie i zaprezentowanie stosowanych materiałów odladzających, uszorstniających i sprzętu w robotach ZUD oraz nowoczesnych technologii w ZUD.
• Poszerzenie znajomość problematyki ZUD wynikających z przepisów oraz dotyczących materiałów, sprzętu i nowoczesnych technologii w ZUD pozwalających na optymalizację kosztów ZUD.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zimowe utrzymanie dróg (ZUD) w aktach prawnych. Obowiązki i odpowiedzialność cywilna zarządców dróg i innych podmiotów.
• Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.
• Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.
2. Zjawiska atmosferyczne i zjawiska występujące na nawierzchniach dróg w okresie zimowym. Określanie standardów zimowego utrzymania dróg (ZUD).
3. Materiały odladzające, uszorstniające stosowane do ZUD oraz ich wpływ na nawierzchnie i środowisko. (Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach - Dz.U. nr 230 poz. 1960 z 2005 r).
4. Nowoczesny sprzęt stosowany do ZUD i jego wpływ na skuteczność prowadzenia ZUD i optymalizację kosztów.
5. Nowoczesne technologie usprawniające prowadzenie ZUD (radary meteorologiczne, stacje drogowe, mapy termiczne, system FAST).

zwiń
rozwiń
Adresaci

Urzędy Gmin, Starostwa Powiatowe, Zarządy Dróg Powiatowych, Zarządy Dróg Miejskich, Zakłady Gospodarki Komunalnej, Zarządy Dróg Wojewódzkich, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwent Politechniki Krakowskiej. Obecnie pracownik Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie na stanowisku Naczelnika Wydziału Inwestycji Drogowo-Mostowych, pracował również w Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Krakowie. Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń, a w czasie swojej pracy pełnił funkcje: drogomistrza, inspektora nadzoru i obecnie naczelnika wydziału inwestycji. Szkolenia z dziedziny drogownictwa(zimowe utrzymanie dróg, remonty kapitalne i przebudowy nawierzchni, roboty utrzymaniowe) prowadził od 2003 r. w 12 jednostkach FRDL na terenie całego kraju a ponadto prowadził cykl szkoleń dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Łącznie przeprowadził ponad 115 szkoleń z w/w tematyki.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 379 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10 stycznia 2023 r.