• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Forum Kadr: Prowadzenie dokumentacji pracowniczej po zmianach w prawie pracy w 2023 r. Wzory wraz z omówieniem

Program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Kadr. Zajęcia stacjonarne.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Forum Kadr. Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

• Wiosna obfitowała w liczne zmiany w prawie pracy. W Kodeksie pracy uregulowano zasady kontroli trzeźwości, wprowadzono pracę zdalną jako stałą instytucję prawa pracy oraz implementowano do Kodeksu pracy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), mające na celu ułatwienie łączenie życia zawodowego i prywatnego pracowników oraz wprowadzenie bardziej przejrzystych i przewidywalnych warunków zatrudnienia. Wszystkie te zmiany mają istotny wpływ na sposób prowadzenia akt osobowych oraz dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, w szczególności świadectwa pracy oraz wniosków pracowników o uprawnienia z tyt. rodzicielstwa.
• Celem sesji jest kompleksowe omówienie zmian w prawie pracy w kontekście sposobu prowadzenia dokumentacji pracowniczej. W trakcie szkolenia trener omówi m.in. zmiany w treści umowy o pracę, sposób obsługi wniosków pracowników składanych w postaci elektronicznej, nowe zasady wnioskowania o urlopy z tyt. rodzicielstwa, przetwarzanie danych osobowych związanych z wnioskami pracowników o urlop opiekuńczy oraz zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej.

Cele i korzyści z udziału w sesji:
• Poznanie ostatnich zmian w prawie pracy i ich wpływu na sposób prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
• Uzyskanie wzorów dokumentów przydatnych do zastosowania w praktyce.
• Wyjaśnienie przez trenera zgłaszanych przez uczestników wątpliwości z obszaru prawa pracy.
• Poznanie sposobu obsługi wniosków pracowników składanych w postaci elektronicznej.
• Nabycie umiejętności formułowania treści umowy o pracę po zmianach.
• Poznanie nowych stanowisk urzędów, w tym PIP oraz sposobu kontroli stosowania zmienionych przepisów.

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

• Umowa o pracę po zmianach – nowe elementy, czy konieczna jest modyfikacja dotychczas zawartych umów?
• Umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika – zapisy dot. okresu jej trwania (judykatura).
• Postać elektroniczna wniosku pracownika – jakie warunki musi spełniać wniosek pracownika, aby był skuteczny, a także jak prawidłowo umieszczać takie wnioski w aktach osobowych?
• Obowiązek pracodawcy uzasadniania wypowiedzenia umowy o pracę – przydatna judykatura.
• Nowy podział akt osobowych ze szczególnym uwzględnieniem pracowników, którzy w dniu wejścia w życie zmian pozostawali w zatrudnieniu.
• Dokumenty, które należy umieszczać w części E akt osobowych oraz okres ich przechowywania.
• Dokumentacja dotycząca pracy zdalnej – jakie dokumenty należy umieszczać w aktach osobowych?
• Wniosek o pracę zdalną okazjonalną oraz pracownika uprawnionego, a także oświadczenia pracownika dot. bhp - wzory.
• Jakie dokumenty potwierdzać za zgodność – czy dotyczy to również wydrukowanego wniosku złożonego w postaci elektronicznej?
• Dokumentacja związana z obowiązkiem pracodawcy zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków podczas pracy zdalnej – zakres prowadzenia oraz miejsce przechowywania.
• Ewidencja czasu pracy podczas pracy zdalnej.
• Ewidencjonowanie pracy zdalnej na potrzeby naliczenia świadczeń wynikających z pracy zdalnej.
• Nowe informacje w świadectwie pracy wraz z przykładowymi zapisami (wzór).
• Nowe dokumenty w części B akt osobowych.
• Wniosek o urlop opiekuńczy – wzór z omówieniem.
• Wniosek o zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej – wzór z omówieniem.
• Nowe zasady przekazywania informacji o warunkach zatrudnienia – omówienie punkt po punkcie.
• Zmiana informacji o warunkach zatrudnienia – termin, postać elektroniczna.
• Właściwe rozpatrzenie wniosku pracownika o bardziej stabilne warunki zatrudnienia – omówienie procedury oraz wzór. Czy wniosek pracownika o podwyżkę mieści się w jego zakresie przedmiotowym?
• Zmiana treści oświadczenia pracownika wychowującego dziecko w związku z jego uprawnieniami – praca w godzinach nadliczbowych, delegacja, praca w porze nocnej – wzory z uwzględnieniem różnych systemów czasu pracy.
• Ruchomy rozkład czasu pracy podczas pracy zdalnej – wzór z omówieniem.
• Wniosek o urlop rodzicielski – nowe rozporządzenie w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem.
• Wniosek o zwolnienie z tyt. wychowywania dziecka – wzór.
• Wniosek o elastyczną organizację pracy – wzór z omówieniem.

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Kadr

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Fora - Forum Kadr.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, pracownik administracji publicznej, absolwent kierunków: prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego, prelegent na konferencjach naukowych oraz autor publikacji z zakresu prawa pracy, wykładowca na studiach podyplomowych „Kadry i płace” na publicznej uczelni wyższej w Krakowie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena udziału: 519 PLN dla osoby nie zrzeszonej w Forum/w przypadku członka Forum wynosi 180 PLN

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl-lodz.pl lub mailem na adres biuro@frdl-lodz.pl do 5 grudnia 2023 r.