Czas pracy w jednostkach samorządu terytorialnego

Program i karta zgłoszenia

 

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane pracownikom kadr i płac, którego przedmiotem będzie czas pracy w 2022 roku.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach podczas, których omówimy najważniejsze zagadnienia dotyczące czasu pracy w jednostkach samorządu terytorialnego. Uczestnicy dowiedzą się m.in. jak prawidłowo planować, a następnie rozliczać czas pracy. Wskażemy okoliczności, w jakich możliwa jest modyfikacja rozkładu czasu pracy. Wyjaśnimy wszelkie wątpliwości dotyczące rekompensaty za pracę w tzw. wolną sobotę. Doprecyzujemy również zasady rekompensaty za pracę przypadającą w godzinach nadliczbowych. Przybliżymy też zagadnienie dotyczące możliwości zaliczania czasu spędzonego podczas podróży służbowej do czasu pracy.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Poza ułatwieniem wykonywania swoich czynności służbowych Uczestnicy otrzymają informacje dotyczące unikania ponoszenia przez pracodawcę odpowiedzialności z tytułu roszczeń dotyczących czasu pracy, ze szczególnym uwzględnieniem pracy przypadającej w godzinach nadliczbowych. Uczestnicy będą mogli również dużo lepiej przygotować się na ewentualne postępowania kontrolne prowadzone przez inspektorów pracy w obszarze czasu pracy. 
• Poruszane zagadnienia pozwolą na zażegnanie wszelkich potencjalnie konfliktowych i spornych sytuacji odnośnie udzielania urlopów, które mogą pojawić się w relacji pracodawca – pracownik. 
• Materiały, które otrzymają uczestnicy będą zawierały: aktualny stan prawny, orzecznictwo Sądu Najwyższego, stanowiska urzędów (m.in. Ministerstwo Pracy, Państwowa Inspekcja Pracy), poglądy prezentowane w literaturze prawa pracy.

zwiń
rozwiń
Program

I. Planowanie i rozliczanie czasu pracy:
• Definicja doby pracowniczej i jej wpływ na prawidłowe planowanie czasu pracy pracowników samorządowych.
• Jak prawidłowo stosować ruchomy czas pracy w przypadku pracowników samorządowych?
• Jakie znaczenie w kontekście planowania czasu pracy ma definicja tygodnia pracowniczego?
• Zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy oraz przeciętnie 40 godzin pracy w tygodniu. Jakie warunki należy spełnić, aby zaplanować pracownikowi samorządowemu pracę powyżej 40 godzin w tygodniu lub przez 6 dni w tygodniu bez narażania się na konsekwencje służbowe?
• Jak długość okresu rozliczeniowego może wpływać na planowanie czasu pracy. Czy zgodne z prawem będzie stosowanie do pracowników samorządowych dłuższych okresów rozliczeniowych (np. 12 miesięcy)?
• W jakiej formie i z jakim wyprzedzeniem należy przedstawić pracownikom rozkład czasu pracy? W jakich sytuacjach rozkład czasu pracy może ulegać zmianom?
• Jakie są skutki prawne rozpoczęcia lub zakończenia zatrudnienia w trakcie trwającego okresu rozliczeniowego?
• Zapewnienie nieprzerwanego odpoczynku dobowego oraz tygodniowego. Kiedy pracodawca może skrócić okresy odpoczynku? Jakie są skutki braku wymaganego okresu odpoczynku?
• Wyjścia prywatne. Jaki jest limit wyjść prywatnych? Do kiedy należy odpracować wyjścia prywatne? Co zrobić, gdy pracownik nie odpracuje wyjścia prywatnego? Na jakich zasadach osoby ze stopniem niepełnosprawności mogą korzystać z wyjść prywatnych?
• Podróże służbowe a czas pracy. Czy czas spędzony w podróży służbowej jest zaliczany do czasu pracy? Ile godzin odpoczynku przysługuje pracownikowi po zakończeniu podróży służbowej? W jakich sytuacjach pracownik może usprawiedliwić swoją nieobecność w pracy zakończeniem podróży służbowej w godzinach nocnych?
II. Praca w godzinach nadliczbowych pracowników samorządowych:
• W jakiej formie należy wydawać polecenie pracy w godzinach nadliczbowych?
• Jakie są limity pracy w godzinach nadliczbowych?
• Jakie są skutki odmowy pracy w godzinach nadliczbowych?
• W jakich sytuacjach pracownik samorządowy może odmówić wykonania polecenia pracy w godzinach nadliczbowych bez narażania się na konsekwencje służbowe?
• Prawidłowa rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych. Kiedy istnieje możliwość wypłaty pracownikowi samorządowemu dodatku za pracę nadliczbową? Do kiedy należy udzielać pracownikowi samorządowemu czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych?
III. Praca w soboty, niedziele i święta:
• Czy za pracę przypadającą w tzw. wolną sobotę pracownikowi samorządowemu należy udzielić innego dnia wolnego czy czasu wolnego w wymiarze odpowiadającym liczbie godzin przepracowanych w takim dniu (tzw. zasada godzina za godzinę)?
• Czy sobota może być traktowana jak zwykły (tzw. czarny) dzień roboczy?
• Jak rekompensować pracę w niedzielę lub w święto?
• Po spełnieniu jakich warunków niedziela lub święto może być traktowana jak zwykły (tzw. czarny) dzień roboczy?

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracodawcy, pracownicy działów kadrowo-płacowych, osoby kierujące pracownikami.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie, a także studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Wieloletni pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach. Ma doświadczenie zawodowe w charakterze rzecznika prasowego oraz w pracy w dziale kadr. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy (przede wszystkim czas pracy, ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy, urlopy wypoczynkowe, uprawnienia związane z rodzicielstwem, mobbing i nierówne traktowanie w zatrudnieniu, dokumentacja pracownicza) dla rozmaitych grup odbiorców (m.in. osoby kierujące pracownikami, pracownicy działów kadr, społeczni inspektorzy pracy, studenci).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 23 maja 2022 r.