• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Realizacja i rozliczanie projektów ue 2021-2027 przez Powiatowe Urzędy Pracy

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą projekty unijne realizowane przez powiatowe urzędy pracy.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas szkolenia przedstawimy jak powinny być wdrażane projekty powiatowych urzędów pracy. Uczestnicy dowiedzą się jakie są obowiązki wynikające z umowy o dofinansowanie. Zapoznają się z wymogami w zakresie finansowo-księgowym, w tym z trudnymi przypadkami, jakie mogą pojawić się w projektach. Szkolenie poprowadzi znana i ceniona ekspertka w środowisku pup.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Nabycie, uaktualnienie i wzbogacenie wiedzy z zakresu wdrażania projektów powiatowych urzędów pracy.
• Uzyskanie umiejętności z zakresu prawidłowego monitorowania projektu i jej rozliczania, w tym dotacji na założenie działalności gospodarczej.
• Wskazanie najczęściej popełnianych błędów w projektach pup.

zwiń
rozwiń
Program

Wprowadzenie
1. Podstawowe różnice pomiędzy perspektywami.
2. Przepisy prawa i wytyczne dotyczące projektów niekonkurencyjnych i konkurencyjnych pup.
3. Podstawowe wymogi płynące z umowy o dofinansowanie, w tym m.in.
• zmiany pomiędzy zadaniami,
• przetwarzanie danych osobowych,
• nadawanie uprawnień do CST,
• realizacja wskaźników, w tym podpowiedzi jak zmniejszyć ryzyko związane ze wskaźnikami i korektą z tytułu reguły proporcjonalności.
• promocja w projektach EFS+.
4. Rozpoczęcie i zakończenie udziału w projekcie.
5. Rozliczenie dotacji na działalność gospodarczą.
6. Postępowanie ze zwrotami od uczestników, w tym korekty zaświadczeń o udzieleniu pomocy de minimis.
 

Moduł finansowo-księgowy
5. Wymogi odnośnie księgowania,
• wydatki poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, terminy i warunki przeksięgowań.
• polityka rachunkowości w urzędach pracy dot. nowej perspektywy finansowej,
• postępowanie w przypadku zwrotu środków finansowych do PUP (rok bieżący oraz lata ubiegłe),
• postępowanie z wydatkami niekwalifikowanymi i nieprawidłowościami,
• księgowanie wydatków rozliczanych ryczałtowo w jednostkach sektora finansów publicznych.
6. Kwalifikowalność wydatków, w tym:
• kwalifikowalność VAT,
• cross-financing w projektach konkurencyjnych,
• MRU,
• różnice pomiędzy perspektywami.
7. Ogólne zasady dokumentowania wydatków oraz ich praktyczne zastosowanie:
• wymagania wynikające z przepisów prawa,
• sporządzanie dokumentacji i jej przechowywanie,
• szczególne wymagania dla dokumentacji projektowej – przykłady,
• instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych.
 
 Moduł: Rozliczanie projektu
8. Obsługa systemu CST – wnioski o płatność, monitorowanie uczestników projektu.
9. Windykacja nienależnie pobranych świadczeń i należności cywilnoprawnych od dłużników, w tym m.in. przebywających za granicą,
10. Zwroty środków nienależnie pobranych przez uczestników projektu – określenie wierzyciela, sposób postępowania z nieskuteczną egzekucją, upadłość konsumencka,
11. Inne zagadnienia, w tym:
• dot. kwalifikacji i kompetencji w projektach EFS+,  
• zagadnienie dot. efektywności zatrudnieniowej a nowa perspektywa.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy powiatowych urzędów pracy, pracownicy punktów informacyjnych o funduszach europejskich, kontrolerzy i opiekunowie projektów z IW/IP/IŻ

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomistka, otrzymała złoty certyfikat trenera EFS, napisała ponad 40 projektów w mijającej perspektywie; przeprowadziła ponad 500 szkoleń z perspektywy finansowej UE 2014-2020 skierowanych do jednostek sektora finansów publicznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców, w tym ok. 100 dla powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy, często szkoliła pup na początku perspektyw; posiada ponad 25 lat doświadczenia w przygotowaniu i realizacji projektów UE we wszystkich 3 sektorach, trener i doradca w projektach, ocenia projekty EFS od kilkunastu lat, stypendystka Kongresu Stanów Zjednoczonych, członek Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy przez 5 lat, wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych zakresu projektów UE, ekspert z listy Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej m.in. z zakresu innowacji społecznych, obecnie prezes spółki konsultingowo-szkoleniowej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.kielce.pl do 11 grudnia 2023 r.