Przygotowanie projektów ze środków UE w obszarze integracji społecznej

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

W związku ze zbliżającą się nową perspektywą finansową Unii Europejskiej, zapraszamy na szkolenie, którego przedmiotem będą środki finansowe, jakie polskie instytucje będą mogła uzyskać, z naciskiem na projekty z kategorii integracji społecznej.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego omówimy jak prawidłowo przygotować projekt, głównie ze środków EFS/EFS+, w zakresie integracji społecznej. Poddamy analizie najważniejsze elementy projektu, z punktu widzenia eksperta oceniającego i przedstawimy wszystkie etapy skutecznego pisania projektu. Uczestnicy dowiedzą się m. in. jak przygotować uzasadnienie projektu, określić jego cele i wskaźniki, jak opisać grupy docelowe, zaplanować harmonogram, skalkulować prawidłowo budżet, w tym ze stawkami jednostkowymi. Prowadząca zwróci szczególną uwagę na podstawowe zasady oceny projektów. Uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki jak napisać poszczególne części wniosku o dofinansowanie, aby był on wysoko oceniony.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Nabycie, uaktualnienie i wzbogacenie wiedzy z zakresu przygotowania projektu ze środków UE w obszarze integracji społecznej.
 • Uzyskanie umiejętności z zakresu prawidłowego przygotowania wniosków o dofinansowanie, w tym zarówno opisów merytorycznych, jak i kalkulacji budżetu szczegółowego.
 • Wskazanie najczęściej popełnianych błędów podczas przygotowania projektów, by zwiększyć szansę na dofinansowanie.
 • Nabycie i rozwinięcie umiejętności w zakresie pozyskiwania środków na realizację projektów z zakresu integracji społecznej.
 • Przygotowanie uczestników do prawidłowego i skutecznego aplikowania o środki na realizację projektów.
 • Nabycie wiedzy z zakresu planowania i wdrażania projektów ze stawkami jednostkowymi.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Logika interwencji według Komisji Europejskiej, w tym spójność celów, budżetu i oddziaływania projektu na różne grupy interesariuszy.
 2. Cykl życia projektu.
 3. Wykorzystanie matrycy logicznej w planowaniu projektu.
 4. Uzasadnienie projektu - skąd zaczerpnąć aktualne dane do analizy problemowej?
 5. Cel i wskaźniki oraz źródła ich weryfikacji – podpowiedzi odnośnie prawidłowego dokumentowania zmiany.
 6. Wskaźniki na lata 2021-2027, w tym dla stawek jednostkowych.
 7. Projekty ze stawkami jednostkowymi z zakresu ekonomii społecznej.
 8. Zakres wydatków kwalifikowanych objętych stawką jednostkową.
 9. Opis grup docelowych.
 10. Bariery, potrzeby, oczekiwania grup docelowych.
 11. Zadania i harmonogram – przykładowe typy wsparcia z zakresu integracji społecznej w latach 2021-2027.
 12. Budżet szczegółowy i prawidłowa kalkulacja.
 13. Kwalifikowalność wydatków, w tym VAT, trwałość projektu, wkład niepieniężny w nowej perspektywie.
 14. Wkład własny – przykłady wkładu niepieniężnego prawidłowo opisanego we wniosku o dofinansowanie.
 15. Budżet z metodami uproszczonymi – kwoty ryczałtowe, a nowa perspektywa 2021-2027.
 16. Personel projektu i zarządzanie projektem, sposób kalkulacji i angażowania do projektu.
 17. Najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie od strony eksperta oceniającego projekty z tej dziedziny.
 18. Sesja pytań i odpowiedzi.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy JST w wydziałach polityki społecznej, pomocy społecznej oraz funduszy UE, gminnych, miejskich i regionalnych ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, pomiotów ekonomii społecznej i organizacji pozarządowych realizujących projekty społeczne, pracownicy administracji rządowej, firm prywatnych, pracownicy punktów informacyjnych o funduszach europejskich.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomistka, przeprowadziła ponad 500 szkoleń z perspektywy finansowej UE 2014-2020 skierowanych do jednostek sektora finansów publicznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców; napisała ponad 40 projektów w bieżącej perspektywie; posiada 25 lat doświadczenia w przygotowaniu i realizacji projektów we wszystkich trzech sektorach, w tym we współpracy partnerskiej międzysektorowej, ocenia projekty w PO WER i RPO, 8 lat w samorządach, które reprezentowała w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (5 lat), działa w 3 organizacjach pozarządowych, z ramienia Krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego uczestniczyła w pracach Komitetu Monitorującego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu projektów UE, ekspert z listy Ministra Rozwoju m.in. z zakresu włączenia społecznego, lubiana za komunikatywność i wszechstronną wiedzę, obecnie prezes spółki szkoleniowo-konsultingowej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 23 sierpnia 2021 r.