• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Pozyskiwanie finansowania na projekty ochrony i promocji zdrowia

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane pracownikom instytucji kultury, którego przedmiotem będzie pozyskiwanie środków finansowych na działalność związaną z ochroną zdrowia.

Ważne informacje o szkoleniu

Szkolenie koncentruje się na możliwościach finansowania projektów ochrony i promocji zdrowia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności w ramach programów regionalnych i krajowych. Dodatkowo zostaną zaprezentowane informacje na temat oferty programów krajowych np. w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej czy Narodowego Programu Zdrowia 2021-2025. Nabyta wiedza pozwoli nie tylko podnieść kompetencje w zakresie przygotowania projektów współfinansowanych ze środków UE i krajowych, ale pomoże uczestnikom przygotować się do nowej perspektywy finansowej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Nabycie kompetencji umożliwiających samodzielne określenie unijnych i krajowych źródeł finansowania projektów w obszarze ochrony i promocji zdrowia.
• Przygotowanie uczestników do planowania projektów w obszarze ochrony i promocji zdrowia.
• Przygotowanie uczestników do oceny kwalifikowalności wydatków w projektach finansowanych ze źródeł unijnych.
• Nabycie wiedzy z zakresu projektów UE finansowanych z Polityki Spójności (EFRR, EFS+ i FS).
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Przegląd możliwości pozyskania dofinansowania przez podmioty działające w obszarze ochrony i promocji zdrowia (omówienie zasad kwalifikowalności projektów i Wnioskodawców):
• Informacje na temat możliwości aplikacyjnych w ramach programów operacyjnych dla poszczególnych województw;
• Informacje na temat możliwości aplikacyjnych w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027;
• Informacje na temat możliwości aplikacyjnych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego;
• Informacje na temat oferty programów krajowych np. w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej/ Narodowego Programu Zdrowia 2021-2025;
2. Zasady finansowania projektów w obszarze ochrony i promocji zdrowia:
• Przegląd warunków merytorycznych realizacji projektów;
• Przegląd zasad horyzontalnych realizacji projektów;
• Przegląd innych uwarunkowań realizacji projektów;
• Przedstawienie rekomendacji dla skutecznego pozyskiwania środków ue i krajowych na projekty w obszarze ochrony i promocji zdrowia.
3. Katalog kosztów kwalifikowanych i formy finansowania wydatków:
• Omówienie katalogu kosztów bezpośrednich i pośrednich;
• Omówienie zasad finansowania wydatków na zasadzie zakupu, amortyzacji, leasingu, wkładu własnego;
• Omówienie zasad finansowania personelu projektu;
• Omówienie zasad finansowania wydatków objętych limitem (nieruchomości, cross-financing).
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane do osób odpowiadających za przygotowanie projektów inwestycyjnych, profilaktycznych, rozwoju kompetencji, etc. w obszarze ochrony i promocji zdrowia; zespołów projektowych i pracowników podmiotów leczniczych i innych podmiotów działających w obszarze ochrony i promocji zdrowia; osób zainteresowanych omawianą podczas szkolenia problematyką.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Autorka lub współautorka ponad 200 projektów inwestycyjnych dla firm, jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej finansowanych ze środków krajowych i regionalnych programów operacyjnych w latach 2007-2013 i 2014-2020, jak również ze środków Mechanizmów Finansowych EOG i dotacji krajowych. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu pozyskiwania dofinansowania, rozliczania i kontroli projektów inwestycyjnych dofinansowanych ze środków UE.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.org.pl do 27 września  2023 r.