• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Dostępność i równość w Funduszach Europejskich 2021-2027. Jak spełnić nowe kryteria horyzontalne?

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, przedmiotem którego będzie dostępność i równość w Funduszach Europejskich. Udział w zajęciach będzie doskonałą okazją dla profesjonalistów zajmujących się zarządzaniem projektami finansowanymi ze środków europejskich, aby zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie zapewnienia dostępności i równości. Uczestnicy będą lepiej przygotowani do efektywnego wykorzystywania funduszy europejskich i tworzenia projektów, które przynoszą korzyści wszystkim grupom społecznym.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia krok po kroku przedstawimy nowe zasady jakie musi spełnić każdy wniosek starający się o otrzymanie dofinansowania z funduszy europejskich w nowej perspektywie finansowej 2021 – 2027, a mianowicie spełnienie zasady dostępności i równości – tzw. zasad horyzontalnych.
Zajęcia poprowadzi uznana ekspertka specjalizująca się w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, koncentrująca się na osiąganiu celów projektów, która rzetelnie, konkretnie i szczegółowo przekaże wiedzę oraz odpowie na najważniejsze pytania. Opnie uczestniczek i uczestników szkoleń prowadzonych przez Trenerkę:
• Metoda rysunków uproszczonych to strzał w dziesiątkę jeśli chodzi o zapamiętywanie treści z przedstawianego materiału.
• Profesjonalnie prowadzone szkolenie, duża wiedza prowadzącej i umiejętność jej przekazywania.
• Rzeczowo, profesjonalnie, czytelnie. Najlepsze szkolenia, w których uczestniczyłam to te prowadzone przez tą Trenerkę.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówienie i wyjaśnienie zasad horyzontalnych, które każdy projekt, aby otrzymać dofinasowanie w nowym okresie programowania na lata 2021-202 musi spełnić.
• Zrozumienie nowych zasad, w tym zasady DNSH, a poprzez zaprezentowanie i omówienie przykładów ułatwienie:
- ich opisanie we wnioskach o dofinansowanie,
- ocenę projektów w obszarze kryteriów horyzontalnych.
• Zdobycie wiedzy i umiejętności, które pozwolą przygotować się do tworzenia i realizacji nowych projektów, jak również ich oceny.
• Uczestniczki i uczestnicy z:
- Instytucji Zarządzających i Pośredniczących nabędą wiedzę, pozwalającą prawidłowo oceniać wnioski o dofinansowanie zarówno w ramach EFS+ jak i EFRR/FS/FST biorąc pod uwagę spełnienie zasad horyzontalnych,
- Instytucji zamierzających aplikować o środki w ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027 dowiedzą się jak prawidłowo zawrzeć w swoich wnioskach informacje o zapewnieniu dostępności i równości w ramach składanego projektu.
• Poznanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości związane z tematem zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zasady horyzontalne obowiązujące w nowej perspektywie finansowej na lata 2021 – 2027.
2. Standard minimum w projektach współfinansowanych z EFS+:
• Na czym polega obowiązkowy Standard minimum na lata 2021-2027.
• Jakie zapisy i w których miejscach we wniosku o dofinansowanie będą potwierdzeniem spełnienia Standardu minimum – analiza przypadków.
3. Zasada równości kobiet i mężczyzn obowiązująca w projektach współfinansowanych z EFRR/FS/FST:
• Czy projekt inwestycyjny może być neutralny w stosunku do zasady równości kobiet i mężczyzn?
• Ocena informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu, pod kątem spełnienia zasady równości kobiet i mężczyzn.
4. Dostępność projektów EFS+, EFRR/FS/FST:
• Standardy dostępności w projektach EFS+ i EFRR/FS/FST:
- Standard architektoniczny.
- Standard transportowy.
- Standard cyfrowy.
- Standard informacyjno-promocyjny.
- Standard szkoleniowy.
• Jakie zapisy wniosku o dofinansowanie potwierdzają spełnienie standardów dostępności - przedstawienie dobrych praktyk?
• Mechanizm racjonalnych usprawnień.
5. Zasada zrównoważonego rozwoju w ramach Funduszy Europejskich 2021-2027 – nowe podejście, czyli zasada DNSH w projektach EFS+ i EFRR/FS/FST.
6. Zgodność projektów z zapisami Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.
7. Dyskusja i konsultacje z trenerką.

zwiń
rozwiń
Adresaci

• Podmioty (urzędy publiczne szczebla rządowego i samorządowego, WUP, PUP, uczelnie, instytucje badawcze, instytucje kultury, szpitale, fundacje, stowarzyszenia, firmy) zamierzające korzystać z Funduszy Europejskich 2021-2027 (EFS+, EFRR i FS).
• Pracowniczki i pracownicy instytucji oraz ekspertki i eksperci oceniający wnioski o dofinansowanie w ramach Nowej Perspektywy 2021-2027 (Ministerstwa, Urzędy Marszałkowskie, Agencje, Centra Obsługi Przedsiębiorców, Fundacje i Stowarzyszenia pełniące rolę Instytucji Zarządzającej, Pośredniczącej lub Wdrażającej w FE 2021-2027).

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspertka Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie funduszy unijnych na lata 2021 2027, właścicielka firmy szkoleniowo-doradczej Acces Consulting, certyfikowana trenerka biznesu, z dyplomami czołowych szkół zarządzania w Polsce i we Francji. Jest ekspertką zewnętrzną oceniającą wnioski o dofinansowanie w ramach FERS 2021-2027 oraz w ramach FEDS 2021-2027. Jest praktyczką, prowadząc szkolenia wykorzystuje swoją wiedzę oraz doświadczenie z realizacji projektów, a także audytów i kontroli projektów. Jest zwolenniczką uczenia się na błędach innych oraz korzystania z dobrych praktyk oraz sprawdzonych rozwiązań w zarządzaniu projektami unijnymi. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, koncentrując się na osiąganiu celów projektów, realizacji zasad horyzontalnych i kwalifikowalności wydatków, w tym właściwym dokumentowaniu prawidłowości realizacji projektów. Prowadzi szkolenia i doradztwo dla beneficjentów funduszy europejskich od 2004r. Pracuje na zlecenie takich m.in. instytucji jak: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Podlaskiego, Podkarpackiego, Lubelskiego, Dolnośląskiego, Świętokrzyskiego, Śląskiego, Urzędu Miasta w Warszawie, Bydgoszczy, Gdańsku, Wrocławiu, Polskiej Akademii Nauk, Państwowego Instytutu Geologicznego, Instytutu Lotnictwa, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS, Politechniki Opolskiej, Politechniki Częstochowskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Krakowie, Akademii Ignatianum w Krakowie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy, Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie, Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Warszawie, Zamku Królewskiego na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojewódzkich Urzędów Pracy, Powiatowych Urzędów Pracy, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego i in. Autorka artykułów i publikacji z zakresu przygotowywania i realizacji projektów unijnych dla wydawnictwa INFOR, Wiedza i Praktyka, Publiczni.pl (m.in. „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach”, „Czym audyt różni się od kontroli w projektach współfinansowanych ze środków unijnych?” „Podstawowe zasady zarządzania projektem „Dobre przygotowanie receptą na sukces projektu”). Autorka blogu w zakresie zarządzania i rozliczania projektów unijnych. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, Francuskiego Instytutu Zarządzania, Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz HEC School of Management Paris (dyplom MBA).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 29 listopada 2023 r.