• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Opolskiego- Doręczenia i e -doręczenia w postępowaniu administracyjnym. Ustawa o doręczeniach elektronicznych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego - nowe obowiązki administracji publicznej

Odpłatność: 450 zł/1 osoby (dla uczestników nie będących członkami Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Opolskiego).

Ważne informacje o szkoleniu

Szkolenie realizowane w ramach Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Opolskiego 

zwiń
rozwiń
Program

1.Skuteczne doręczenie w postępowaniu administracyjnym z uwzględnieniem prawa pocztowego, w tym doręczenia za granicę  -doręczanie do Państw UE , członków EOG i Konfederacji Szwajcarskiej
•"fikcja doręczenia" ( podwójne awizo) 
•informowanie stron poprzez obwieszczenie
•doręczanie , gdy stronami jest małżeństwo
•wydruk pisma doręczonego w wersji elektronicznej, jako dokument urzędowy
•doręczenie a ostateczność i prawomocność decyzji administracyjnej
2.Zakres obowiązywania ustawy o doręczeniach elektronicznych
3.Podstawowe pojęcia:
•publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego,
•publiczna usługa hybrydowa ,
•kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego , 
•adres do doręczeń elektronicznych,
•operator wyznaczony ,
•skrzynka doręczeń
4. Wyłączenia stosowania ustawy
5. Zasady doręczania dokonywane przez podmioty publiczne :
•korespondencji wymagającej  uzyskania potwierdzenia jej nadania lub odbioru z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego
•korespondencji wymagającej uzyskania potwierdzenia jej nadania lub odbioru z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej
•wyłączenia
6.Baza adresów do doręczeń  elektronicznych - nowy rejestr publiczny, zakres przetwarzanych danych w bazie ( w tym danych osobowych)
7.Adres do doręczeń  elektronicznych i skrzynka doręczeń - jakie podmioty są  zobowiązane do ich posiadania  ( terminy), nowe obowiązki  JST i ich jednostek organizacyjnych
8.Wniosek o utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz przyporządkowanie do niego skrzynki doręczeń  ( gdzie i w jaki sposób składać wnioski  , zakres wniosku , terminy)
9.Administrator skrzynki doręczeń - nowa funkcja w  administracji publicznej  ( obowiązek wyznaczenia administratora / terminy/ , jego obowiązki i uprawnienia , zarządzanie skrzynką doręczeń, zasady dostępu  do zasobów skrzynki )
10.Świadczenie usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej
•rola i zadania operatora wyznaczonego
•doręczenia korespondencji do podmiotu publicznego
•koszty
11.Zasady świadczenia publicznej usługi hybrydowej 
•przekształcanie  dokumentu  elektronicznego w wersję papierową , 
•potwierdzanie daty i czasu wykonania czynności przekształcenia dokumentu elektronicznego
•opłaty pobierane przez  operatora wyznaczonego od podmiotów publicznych za świadczenie usługi  
•wyłączenia stosowania usługi hybrydowej
12.Obowiązki operatora wyznaczonego w związku ze świadczeniem usługi hybrydowej dla sektora publicznego
13.Odpowiedzialność operatora wyznaczonego oraz postępowanie reklamacyjne ( zastosowanie Kodeksu cywilnego)
•nienależyte wykonanie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego
•nienależyte wykonanie publicznej usługi  hybrydowej,
•terminy doręczeń , zasady liczenia terminów doręczeń w przypadku usług elektronicznych
14.Odszkodowania należne  z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej  -/ np. zbyt późne doręczenie/ ( kto ma prawo wniesienia reklamacji)
15.Zmiany  Kodeksie  postępowania administracyjnego  wprowadzone ustawą o doręczeniach elektronicznych 
16.Terminy zaistnienia obowiązku stosowania ustawy o doręczeniach elektronicznych
17.Rozporządzenia wykonawcze

zwiń
rozwiń
Adresaci

Sekretarze Powiatów, Miast i Gmin Województwa Opolskiego

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener procedur administracyjnych i systemów zarządzania w jednostkach administracji publicznej (szkolenia z zakresu k.p.a., bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, udostępniania informacji publicznej i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, ochrony „sygnalistów” i działań antykorupcyjnych, profesjonalnej obsługi klienta, savoir-vivre w administracji, ustaw samorządowych - szkolenia radnych). Wśród przeszkolonych instytucji sektora publicznego z powyższych zagadnień, w okresie kilkunastu lat, znajdują się liczne urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie, jednostki organizacyjne jst. Wykładowca w wielu unijnych projektach szkoleniowych (m.in. „Expert-Urzędnik”, „Urząd na miarę Europy”). Uczestniczył w programie Grundwig 2: Adults Education - Digital Literacy w Bergen (Norwegia) - współautor programu ustawicznego kształcenia dorosłych w międzynarodowej grupie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej, 
poczęstunek, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.opole.frdl.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony danych osobowych.
UWAGA- Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.opole.frdl.pl  do 29 listopada 2023 r.