Odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie dyscyplina finansów publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego przedstawimy zasady odpowiedzialności za poszczególne czyny, wymienione w ustawie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za funkcjonującą w jednostce kontrolę zarządczą. Prowadzący omówi wybrane czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz orzecznictwo w tym zakresie.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przedstawienie zasad dotyczących odpowiedzialności kierownika jednostki i pracowników za finanse, rachunkowość i zamówienia publiczne oraz wskazanie konsekwencji za ich naruszenie oraz najczęstszych naruszeń w tym zakresie. 
• Zdobycie i aktualizacja niezbędnej wiedzy z zakresu odpowiedzialności kierownika jednostki i pracowników za czyny związane z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. 
• Poznanie praktycznych aspektów odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
• Omówienie zasad postępowania w przypadku ujawnienia naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

zwiń
rozwiń
Program

I. Zasady prawnej odpowiedzialności.
1. Kierownika jednostki za:
• Gospodarkę finansową.
• Rachunkowość – skuteczne powierzenie obowiązków w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych głównemu księgowemu.
• Zamówienia publiczne.
2. Kto za co odpowiada w jednostce z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych?
3. Możliwość przekazywania odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych pracownikom jednostki:
• Co można i na jakich zasadach powierzać pracownikom?
• Odpowiedzialność pracowników za gospodarkę finansową, rachunkowość i zamówienia publiczne.
• Odpowiedzialność głównego księgowego za niedokonanie lub nienależyte dokonanie wstępnej kontroli.
• Praktyczne przykłady gotowych powierzeń.
II. Kto odpowiada za dyscyplinę finansów publicznych w przypadku prowadzenia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych jst (centra usług wspólnych)?
III. Dyscyplina finansów publicznych – aktualny stan prawny:

1. Przegląd wybranych czynów, naruszający dyscyplinę finansów publicznych, w tym:
• Należności jednostek samorządu terytorialnego.
• Przeznaczenie dochodów uzyskiwanych przez jednostkę budżetową na wydatki ponoszone w tej jednostce.
• Rozliczenia dochodów.
• Czyny w zakresie dotacji.
• Zmiany planu.
• Zasady odpowiedzialności za dokonywanie wydatków: z przekroczeniem planu finansowego oraz z naruszeniem przepisów dotyczących dokonywania poszczególnych rodzajów wydatków.
• Zaciąganie zobowiązań:
a. Zobowiązania zaciągane w danym roku.
b. Zobowiązania wieloletnie, w tym: WPF a zobowiązania wieloletnie, co to jest zobowiązanie/umowa wieloletnia? Zasady zaciągania zobowiązań wieloletnich w jst i jednostkach organizacyjnych np. zimowe utrzymanie dróg, umowy dotyczące telefonii stacjonarnej i komórkowej, dowożenie uczniów do szkół, zakup materiałów biurowych, ubezpieczenie, ochrona, dostawa opału, media, umowy związane z inwestycjami i remontami itp. Kiedy i jakie zobowiązania należy zgłaszać do ujęcia w WPF? Jakie wielkości i w jakich latach powinno się pokazywać w WPF? Czy są jakieś zobowiązania wieloletnie, które nie muszą być ujęte w WPF?
• Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP itp.
• Opłacanie kar, odsetek.
• Niedokonanie lub nienależyte dokonanie wstępnej kontroli.
• Inwentaryzacja.
• Sprawozdawczość.
• Zaniechanie przeprowadzenia audytu.
2. Odpowiedzialność za niewłaściwie funkcjonującą kontrolę zarządczą:
• Czyny i zasady odpowiedzialności.
• Wybrane wymogi odnośnie systemu kontroli zarządczej w jednostce – w tym: 
a. Standardy kontroli zarządczej.
b. Dokumenty w kontroli zarządczej: obligatoryjne i fakultatywne.
3. Unormowania ustawy dotyczące m.in.:
• Kwoty minimalnej, od której dochodzi się od odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny.
• Wyłączenia odpowiedzialności.
• Zasad odpowiedzialności pod aktualnym stanem prawnym.
• Naruszenia dyscypliny, a stopień szkodliwości czynu dla finansów publicznych.
• Kary za naruszenie.
• Przedawnienia karalności za naruszenie dyscypliny oraz zatarcia ukarania.
4. Zawiadomienie o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych – kto i gdzie je składa, minimalne wymogi formalne zawiadomienia.
5. Przegląd orzecznictwa, w tym tendencje orzecznicze regionalnych i Głównej Komisji Orzekającej.
6. Rzecznik dyscypliny finansów publicznych – rola w postępowaniu.
IV. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy jednostek, sekretarze, skarbnicy, główni księgowi jednostek, pracownicy księgowości, osoby wykonujące obowiązki w ramach kontroli zarządczej oraz pracownicy merytoryczni.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni Naczelnik Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, wcześniej Główny Inspektor Wydziału Kontroli RIO, obecnie Zastępca Burmistrza, autor artykułów, wykładowca i praktyk, specjalista z zakresu kontroli, finansów publicznych, budżetu zadaniowego i zamówień publicznych. Prowadzi szkolenia od 2003 roku. Wykładowca Uniwersytecki, stale współpracuje z FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 16 maja 2022 r.