• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Dyscyplina finansów publicznych

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane służbom finansowo-księgowym JST, którego przedmiotem będzie dyscyplina finansów publicznych w kontekście odpowiedzialności za jej naruszenie.

Ważne informacje o szkoleniu

Sektor finansów publicznych ma bardzo specyficzne zasady funkcjonowania. Nie dla wszystkich kierowników jednostek sektora finansów publicznych są one w pełni jasne i czytelne, a przecież ponoszą oni odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie finansowe swoich jednostek. Pozostali pracownicy również często mają problem z odnalezieniem się w gąszczu charakterystycznych i skomplikowanych zagadnień oraz przepisów. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego, krok po kroku w sposób łatwy i zrozumiały przedstawimy zasady odpowiedzialności oraz konsekwencje naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Dowiesz się, jakie czyny stanowią naruszenie dyscypliny finansów publicznych i jak się chronić przed ich popełnieniem.
• Zrozumiesz, dlaczego każdy pracownik jednostki sektora finansów publicznych może naruszyć dyscyplinę finansów publicznych.
• Poznasz procedurę postępowania w przypadku naruszenia odpowiedzialności w zakresie dyscypliny finansów publicznych.
• Uzyskasz odpowiedzi na pojawiające się pytania i wątpliwości związane z przedmiotem zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podmiotowy zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - odpowiedzialność kierownika i pracowników jednostki sektora finansów publicznych oraz innych osób spoza sektora finansów publicznych.
2. Przedmiotowy zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - charakterystyka czynów, stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych - istota, zasady, środki zapobiegawcze w praktyce jednostek, m. in. w zakresie:
• Należności.
• Zaciągania zobowiązań.
• Dokonywania wydatków.
• Dotacji, udzielanych i otrzymywanych.
• Inwentaryzacji.
• Sprawozdawczości.
• Zamówień publicznych itd.
3. Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - przesłanki odpowiedzialności, przesłanki wyłączające odpowiedzialność.
4. Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych - podmioty zobowiązane do złożenia zawiadomienia, wymogi formalne zawiadomienia.
5. Postępowanie rzecznika dyscypliny finansów publicznych oraz komisji orzekającej.
6. Prawa i obowiązki obwinionego o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
7. Kary za naruszenie dyscypliny finansowej - upomnienie, nagana, kara pieniężna, zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
8. Przedawnienie i zatarcie skazania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy, kadra zarządzająca i pracownicy jednostek sektora finansów publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, wieloletni skarbnik miasta i gminy. Doświadczony szkoleniowiec i doradca w zakresie finansów publicznych, rachunkowości budżetowej dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju - przeprowadziła ponad 2 700 szkoleń dla ponad 65 000 osób. Ekspert występujący na spotkaniach Forów Skarbników, działających przy FRDL. Autorka wielu artykułów w prasie specjalistycznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 29 listopada 2023 r.