Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych od „a” do „z”

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Proponujemy Państwu szkolenie dotyczące wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zapraszamy na nie przede wszystkim pracowników wydziałów działalności gospodarczej, członków GKRPA, czy pełnomocników ds. profilaktyki.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu z zakresu wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Podczas zajęć w praktyczny sposób przedstawiony zostanie najnowszy stan prawny ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi od 7 marca 2022 roku. UWAGA: przedstawione zostaną najnowsze przepisy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (…) dotyczące wydatkowania opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Uczestnicy szkolenia uzyskają szeroki pakiet informacji dotyczących trybu postępowania z przedsiębiorcami, którzy muszą wnieść II ratę opłaty do 31 maja 2022r. bądź w ciągu następnych 30 dni, pełnej procedury wydawania, wygaszania zezwoleń w czasie epidemii, szczególnie w sytuacji likwidacji działalności gospodarczej i niepoinformowania o tym, prawidłowego stosowania przepisów o zarządzie sukcesyjnym po śmierci przedsiębiorcy posiadającym zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przedstawienie aktualnej interpretacji treści przepisów obecnie obowiązujących m.in. covidowych, ustawy winiarskiej, zarządu sukcesyjnego, prawa przedsiębiorców, ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych w odniesieniu do treści ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.
• Zdobycie, pogłębienie i uporządkowanie wiedzy na temat zasad współpracy urzędnika ze stronami postępowania.
• Ułatwienie pracy bieżącej w obliczu konieczności stosowania przepisów wielu ustaw obowiązujących w pracy z zezwoleniami na sprzedaż alkoholu.
• Uzyskanie odpowiedzi na nurtujące pytania zawodowe i rozwiązywanie bieżących problemów.
• Uczestnicy otrzymają wyciągi obowiązujących przepisów koniecznych w bieżącej pracy urzędnika zajmującego się zezwoleniami na sprzedaż alkoholu oraz dla członków komisji przy opiniowaniu lokalizacji punktu sprzedaży, wzory dokumentów stosowanych w postępowaniu administracyjnych w bardzo różnych sytuacjach oraz najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych w bieżących sprawach, trudnych sytuacjach prawnych, pomocne do interpretacji przepisów przy wydawaniu opinii i decyzji w sprawach alkoholowych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Nowelizacja ustawy  z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa  -nowe regulacje dotyczące  wydatkowania dochodów gminy  z tytułu korzystania z zezwoleń alkoholowych – zasady przeznaczania funduszu „korkowego” na pomoc Ukraińcom. 
2. Nowe kategorie przedsiębiorców uprawnionych od 7 marca 2022r. do uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na podst. ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich
• Definicje drobnego producenta wina i innych przedsiębiorców (sadownika, pszczelarza) na podstawie przepisów ustawy winiarskiej.
• Producent wina jako hurtownik.
• Dokumenty „winiarzy” składane do wniosku o wydanie zezwolenia i sposób ich oceny przez organ zezwalający.
• Zasady wydawania zezwoleń producentom wina.
• Jak kontrolować nowe rodzaje zezwoleń? 
3. Skutki prawne braku wniesienia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń do 31 maja oraz do 30 czerwca 2022 roku:
• Jak poprawnie ustalić terminowość wniesienia opłaty.
• Brak opłaty i raty w terminie - kiedy i jak naliczyć zaległą opłatę.
• Rezygnacja z zezwolenia z powodu likwidacji punktu sprzedaży alkoholu- jak wówczas prawidłowo ustalić należną opłatę.
• Opłata wniesiona w niepełnej wysokości – od których zezwoleń obliczyć 30% opłaty.
4. Uchybienie terminu do wniesienia raty opłaty w okresie epidemii – zapisy ustawy covidowej - jak je stosować do zezwoleń na sprzedaż alkoholu?
5. Procedura stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia z powodu braku opłaty II raty i dopłaty 30 % w ciągu 30 dni - KROK PO KROKU:

• Wszczęcie postępowania – forma.
• Czynności organu w trakcie postępowania.
• Z jaką datą stwierdzamy wygaśnięcie zezwolenia.
• Prawidłowe ustalenie okresu karencji.
• Sposoby naliczenia zaległych należności i ich skuteczna egzekucja.
• Czynności organu zezwalającego przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego.
6. Możliwości prawne zwrotu wniesionej opłaty za korzystanie z zezwoleń:
• Kwestia zwrotu opłaty po śmierci przedsiębiorcy, rezygnacji z zezwolenia, cofnięciu zezwolenia, itp.
• Postępowanie organu po wniesieniu wniosku o zwrot opłaty.
7. Przedłużenie zezwolenia przez dodatkowy okres 6 miesięcy w okresie epidemii - nowa instytucja prawna, jak ją skutecznie zastosować i poprawnie obliczyć opłatę.
• Jakie czynności wykonuje przedsiębiorca, a jakie organ zezwalający.
• Kwestia wpisania nowego terminu zezwolenia do CEIDG.
• Podstawy prawne zakupu alkoholu w hurtowni.
• Czy zarządca sukcesyjny może przedłużyć zezwolenie? 
8. Wydawanie kolejnych lub nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 roku:
• Jak oceniać i co przyjmować jako tytuł prawny do lokalu- nowi winiarze.
• Decyzja o zatwierdzeniu zakładu a zaświadczenie Sanepidu.
• Ocena treści wniosku, ustalenie daty wszczęcia postępowania.
• Czy wydawać przedsiębiorcy potwierdzenie przyjęcia wniosku? 
• Zasady poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów (opłatą skarbowa?) 
• Kiedy wzywamy do uzupełnienia braków formalnych wniosku.
• Jak poprawnie stosować art. 10 i 79a kpa.
• Procedura przekazywania sprawy do organu opiniującego.
• Jak prawidłowo określić termin ważności zezwolenia.
• Wniesienie opłaty przed wydaniem zezwolenia - aspekty praktyczne i prawne.
• Procedura wnoszenia i rozpoznawania ponaglenia.
• Awizowanie i nieodebranie przez stronę korespondencji z organu.
• Przeprowadzanie oględzin i kontroli w terenie z udziałem przedsiębiorcy.
• Przeprowadzanie rozpraw administracyjnych.
• Jak wydawać zezwolenia jednorazowe i kateringowe w czasie epidemii?,
9. Instytucja zrzeczenia się przez przedsiębiorcę prawa do wniesienia odwołania:
• Termin i forma zrzeczenia się, stosowanie instytucji „zrzeczenia się” do postanowień komisji.
• Skutki zrzeczenia się dla wprowadzenia danych do ewidencji działalności gospodarczej.
10. Zmiana treści zezwolenia –kiedy jest konieczna?
• Przekształcenia przedsiębiorców - co z zezwoleniem?
• Prawidłowy tryb i forma prawna, pouczenia.
• Zmiany zgłaszane przez przedsiębiorców – kiedy powodują konieczność zmiany zezwolenia? 
• Czy zmiana adresu magazynu dystrybucyjnego powoduje konieczność zmiany treści zezwolenia?
11. Jak przeprowadzić kontrolę punktów sprzedaży alkoholu w 2022 roku, w tym w zakresie oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholu: 
• Kontrola w czasie epidemii – zasady i ograniczenia.
• Jak sporządzić analizę prawdopodobieństwa naruszenia prawa.
• Skład zespołu kontrolnego i jego uprawnienia.
• Tryb zawiadomienia o terminie kontroli i sposób jej prawidłowego przeprowadzenia.
• Dokumenty zespołu kontrolnego upoważniające do przeprowadzenia kontroli.
• Miejsce kontroli – urząd czy siedziba przedsiębiorcy? 
• Metody i zakres badania dokumentów finansowych.
12. Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej a zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - problemy interpretacyjne: 
• Poprawny termin wygaszania zezwoleń po śmierci przedsiębiorcy.
• Procedura uzyskania przez zarządcę sukcesyjnego decyzji o potwierdzeniu możliwości wykonywania zezwolenia zmarłego przedsiębiorcy – wzory dokumentów.
• Zarząd sukcesyjny w spółce cywilnej a stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia.
• Prawa i obowiązki właścicieli przedsiębiorstwa „w spadku”.
• Komu można udzielić kolejnego zezwolenia po śmierci przedsiębiorcy? 
• Zasady regulowania zaległych opłat za korzystanie z zezwolenia po śmierci przedsiębiorcy.
• Czy zarządca sukcesyjny może wnosić o wygaszenie zezwolenia?
13. Cofnięcie zezwolenia w placówce handlowej lub gastronomicznej:
• Dowóz alkoholu w placówkach gastronomicznych – można czy nie ?
• Spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych a możliwość cofnięcia zezwolenia.
• Przepisy covidowe jako przesłanka do cofnięcia zezwolenia.
• Naruszanie zakazu reklamy alkoholu w punktach sprzedaży alkoholu - postępowanie organu.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby zajmujące się zezwoleniami na sprzedaż alkoholu w urzędach miast i gmin, początkujący jak i doświadczeni urzędnicy, członkowie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pełnomocnicy ds. profilaktyki.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, etatowy członek SKO w Białymstoku, przewodnicząca składów orzekających organu II instancji, bardzo doświadczony praktyk i wykładowca, stały współpracownik w FRDL oraz wielu innych ośrodkach szkoleniowych. Od 1998 r. prowadzi szkolenia w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla urzędników, członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz radnych. Na zlecenie samorządów lub firm szkoleniowych przeprowadzono wiele szkoleń członków gminnych komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, strażników miejskich, radnych, a także przedsiębiorców i sprzedawców napojów alkoholowych w zakresie ich praw i obowiązków, odpowiedzialności za naruszenia przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości (szkolenia zamknięte). W poprzednich latach wykładowca akademicki, prowadząca zajęcia na studiach podyplomowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 369 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 30 maja 2022 r.