W ANALIZIE CELowej (2/2019) pt. „Alternatywne planowanie przestrzenne. Pozaustawowe procesy i narzędzia planowania przestrzennego na poziomie lokalnym” Michał Ciesielski przedstawia liczne narzędzia, które mogą przyczynić się do łatwiejszego, bardziej partycypacyjnego i często także szybszego sporządzania dobrej jakości lokalnych dokumentów planistycznych. Ich stosowanie wymaga od władz samorządowych elastycznego podejścia, korzystania z dodatkowych instrumentów, które nie są obecnie ujęte w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ani w ustawie rewitalizacyjnej czy krajobrazowej, ani też w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.Te narzędzia to m.in. dodatkowe konsultacje społeczne, działania samorządu na lokalnym rynku nieruchomości, „masterplany”, uwzględnianie wymiaru przestrzennego w strategiach rozwoju czy politykach sektorowych np. w polityce mieszkaniowej czy komunikacyjnej. Wsparciem procesów plastycznych mogą być nawet działania marketingowe czy promocyjne, co obrazują przykłady z polskich i zagranicznych samorządów.