• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

YOUTH IMPACT – wsparcie projektów walczących z bezrobociem wśród młodzieży

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wraz z partnerami z Czech, Słowacji i Niemiec realizuje międzynarodowy projekt YOUTH IMPACT, którego celem jest wsparcie potencjału ewaluacyjnego podmiotów działających na rzecz aktywizacji zawodowej młodzieży niepracującej i nieuczącej się (NEET – not in employment, education, or training).

YOUTH IMPACT dąży do wypracowania praktycznych narzędzi ewaluacyjnych dla podmiotów realizujących polityki UE w zakresie zatrudnienia i przedsiębiorczości młodzieży i młodych dorosłych oraz do stworzenia ponadnarodowej sieci badaczy zajmujących się tym problemem. Rolą Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w projekcie jest wdrożenie projektu YOUTH IMPACT w Polsce, a także występowanie w roli lidera merytorycznego w przygotowywaniu pakietu narzędzi ewaluacyjnych i szkoleniowych dla pozostałych krajów partnerskich. Projekt będzie realizowany do 31 lipca 2022 roku. 

Bezpośrednimi grupami docelowymi projektu YOUTH IMPACT są: 

  • organizacje pozarządowe, instytucje publiczne i prywatne, które realizują programy aktywizacji zawodowej osób młodych, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 25–29, 
  • badacze zainteresowani prowadzeniem badań ewaluacyjnych dotyczących oceny wpływu projektów wspierających zatrudnienie i przedsiębiorczość młodzieży i młodych dorosłych. 

YOUTH IMPACT realizują podmioty z 4 krajów: 

  • Channel Crossing z Czech – lider projektu, 
  • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej z Polski – partner, 
  • PEDAL Consulting ze Słowacji – partner, 
  • Forschungsinstitut für Innovative Arbeitsgestaltung und Prävention z Niemiec – partner ekspercki. 

Projekt YOUTH IMPACT finansowany jest w ramach Funduszu na Rzecz Zatrudnienia Młodzieży z Funduszy Norweskich i EOG. Fundusz ten został powołany przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein w celu promowania zrównoważonego i wysokiej jakości zatrudnienia młodzieży w Europie. 

Więcej informacji o projekcie: www.youth-impact.eu oraz www.fb.com/YouthImpactInternational