Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym - II Edycja

W ramach projektu gminy otrzymują grant na przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów planistycznych wykraczających poza wymogi prawne wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przedmiotem konsultacji społecznych może być nowy lub zmieniany dokument planistyczny: - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, lub - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym - II edycja
 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego

W ramach projektu gminy otrzymują grant na przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów planistycznych wykraczających poza wymogi prawne wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przedmiotem konsultacji społecznych może być nowy lub zmieniany dokument planistyczny: - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, lub - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Nabór gmin do projektu ma charakter ciągły, do wyczerpania puli grantów. Wypracowanie i upowszechnienie stosowania innowacyjnych metod i narzędzi prowadzenia pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów planistycznych w 20 gminach z terenu całego kraju w okresie do marca 2022 r. Gminy, które zgłoszą się do projektu otrzymają:

  • grant na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia konsultacji społecznych wybranego dokumentu planistycznego,
  • wsparcie doradcze na etapie przygotowania i przeprowadzenia procesu konsultacyjnego udzielane przez eksperta do spraw konsultacji społecznych oraz eksperta ds. planowania przestrzennego,
  • pakiet szkoleniowo – warsztatowy dla przedstawicieli urzędu.

Przeprowadzenie procesów konsultacyjnych dokumentów planistycznych z wykorzystaniem innowacyjnych technik konsultacji przyczyni się do poprawy jakości dokumentów planistycznych gmin uczestniczących w projekcie oraz wpłynie na wzrost umiejętności pracowników urzędów dotyczących włączania społeczności lokalnych w procesy planistyczne. Zdobyte przez gminy doświadczenie zwiększy potencjał instytucjonalny gmin w zakresie partycypacyjnego podejścia do planowania przestrzennego. Samorządy objęte wsparciem w ramach projektu będą lepiej przygotowane do ewentualnych zmian w prawie dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego, kładących nacisk na zwiększenie udziału społeczności lokalnych w procesach planistycznych. W efekcie wsparcia projektowego:

  • 20 gmin uczestniczących w projekcie przeprowadzi pogłębione procesy konsultacyjne dokumentów planistycznych z wykorzystaniem innowacyjnych technik konsultacyjnych,
  • 20 gmin uczestniczących w projekcie przedłoży do zatwierdzenia Radzie Gminy skonsultowane społecznie dokumenty dotyczące planowania przestrzennego,
  • przedstawiciele 20 gmin uczestniczących w projekcie zostaną przeszkoleni w temacie konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym.
Kierownik projektu: Małgorzata Zielińska; tel. 533 809 110, e-mail: malgorzata.zielinska@frdl.org.pl
Wartość projektu: 1.992.180,00zł, w tym środki Europejskiego Funduszu Społecznego: 1.679.009,30zł
Nr umowy: POWR.02.19.00-00-KP07/18
Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
 

Zachęcamy gminy z terenu całego kraju do pozyskania grantu na przeprowadzenie konsultacji społecznych dokumentu z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego udzielanego w ramach projektu: „Nowa jakość konsultacji społecznych planów zagospodarowania przestrzennego – II edycja”, współfinansowanego z Unii Europejskiej, programu PO WER, działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego. Granty udzielone zostaną na przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych na wybranym etapie prowadzonego przez gminę procesu planistycznego. Ponadto gminy, którym udzielony zostanie grant mogą liczyć na wsparcie doradcze w procesie konsultacyjnym udzielane przez ekspertów w zakresie konsultacji społecznych oraz w zakresie planowania przestrzennego.

FORMULARZ NABORU

Informacje w sprawie naboru – Małgorzata Zielińska; tel. 533 809 110, e-mail: malgorzata.zielinska@frdl.org.pl