Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

Program DOBRE to międzynarodowy projekt realizowany na Ukrainie. Jego celem jest wsparcie procesu decentralizacji i wzmocnienie samorządu lokalnego (czyli nowopowstałych połączonych ukraińskich gromad) oraz zapewnienie warunków dla rozwoju społeczności lokalnych. Program finansowany jest przez Amerykańską Agencję ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID) i realizowany przez międzynarodowe konsorcjum, którego liderem jest Global Communities.

FRDL, która powstała w 1989 r. by wspierać rozwój samorządności w Polsce, została wyłoniona do realizacji projektu DOBRE, jako najbardziej doświadczona i zasłużona w tym zakresie polska organizacja. Działania FRDL realizowane są od lipca 2016 do marca 2021 r. i koncentrują się na wsparciu doradczym w zakresie strategicznego planowania, w oparciu o tzw. Model FRDL – Partycypacyjny Model Planowania Strategicznego FRDL.

Pozostałymi partnerami realizującymi różne komponenty programu, są następujące instytucje amerykańskie, ukraińskie i polskie:

 • Global Communities (lider projektu) – Stany Zjednoczone
 • Ukraine Crisis Media Center (UCMC) – Ukraina
 • SocialBoost – Ukraina
 • National Democratic Institute (NDI) – Stany Zjednoczone
 • Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – Polska


Program jest realizowany w 75 tzw. skonsolidowanych jednostkach terytorialnych zlokalizowanych w następujących obwodach:
– dniepropietrowskim
– iwanofrankowskim
– charkowskim
– chersońskim
– kirowohradzkim
– mikołajowskim
– tarnopolskim
W czerwcu 2020 rozpoczęły się działania w kolejnych trzech obwodach: zaporoskim, czerniowieckim oraz czernihowskim. 

Działania koncentrują się na wsparciu nowopowstałych ukraińskich jednostek terytorialnych w zakresie lepszego zarządzania zasobami lokalnymi, poprawy jakości usług publicznych, lepszego zarządzania finansami, stymulowania rozwoju gospodarczego, przejrzystości działania władz lokalnych oraz, co nie mniej ważne, na budowaniu zaufania społecznego do wprowadzanych reform. Efekty tych działań mają posłużyć jako zachęta dla innych, jeszcze nieskonsolidowanych jednostek do łączenia się w większe podmioty, które będą mogły sprawniej wypełniać swoje zadania.

Program obejmuje także dodatkowe komponenty: edukacyjny skierowany do młodzieży, kobiet i lokalnych liderów; rozwijania sektora edukacji na potrzeby administracji publicznej, wsparcia technologicznego, a także kampanię medialną skierowaną do ukraińskiego społeczeństwa.

Fundacja realizuje jeden z ważniejszych komponentów projektu polegający na pomocy doradczej w zakresie przygotowywania strategicznych planów rozwoju nowopowstałych ukraińskich jednostek terytorialnych. Dodatkowo, strategie te stanowią podstawę do wypracowania innych form wsparcia w ramach programu DOBRE.

Wszystkie strategie wypracowywane są w oparciu o Partycypacyjny Model Planowania Strategicznego (tzw. Metodę FRDL), który zakłada szerokie zaangażowanie w ten proces społeczności lokalnej m.in. poprzez udział w pracach zespołów strategicznych, badania warunków życia i jakości usług społecznych oraz szerokie konsultacje społeczne.

Zgodnie z podejściem FRDL, strategia rozwoju to nie tylko dokument wyznaczający podstawowe kierunki działań instytucji samorządowych, ale również plan rozwoju całej wspólnoty lokalnej. Oznacza to konieczność wypracowania lokalnego konsensusu wokół zapisów strategii oraz uzgodnienia zakresu i zasad włączenia szerokiego grona interesariuszy w proces jej realizacji. Dlatego tak ważne jest budowanie u mieszkańców poczucia współodpowiedzialności za swoją małą ojczyznę.

Poza komponentem strategicznego planowania Fundacja organizuje także, dla przedstawicieli poszczególnych gromad, cykl szkoleń pt. „Akademia Przywództwa” (realizowany dodatkowo w ścisłej współpracy z Radą Europy), a także wizyty studyjne do polskich gmin, w trakcie których ukraińscy uczestnicy mają okazję zapoznać się z zasadami funkcjonowania i osiągnięciami polskich samorządów oraz najciekawszymi inicjatywami lokalnymi.
Do tej pory, w ramach programu DOBRE Fundacja zrealizowała:

 • 80 procesów diagnostycznych, podsumowanych raportami (diagnozami lokalnymi) prezentującymi najważniejsze uwarunkowania rozwojowe jednostek uczestniczących w programie
 • 67 procesów partycypacyjnego planowania strategicznego, których rezultatem są strategie rozwoju wypracowane przy bardzo szerokim zaangażowaniu społeczności lokalnych
 • 24 sesje warsztatowe w ramach „Akademii Przywództwa” (dla 8 grup i 160 uczestników)
 • 13 wizyt studyjnych do Polski
 • serię wizyt monitorujących wdrażanie strategii rozwoju w 40 jednostkach
 • działania upowszechniające metody strategicznego zarządzania oraz dotychczasowe doświadczenia wypracowane w ramach programu DOBRE (poprzez konferencje, warsztaty, panele dyskusyjne).

Na kolejne lata zaplanowane są dalsze działania, w tym kolejne wizyty monitorujące wdrażanie strategii oraz wizyty studyjne do Polski.

W styczniu 2018 roku ukraińskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wdrażające proces decentralizacji i rozwoju samorządności uznało program DOBRE za jeden z najlepszych i najefektywniejszych projektów wspierających te ważne dla Ukrainy przemiany.
Więcej informacji na stronie: http://decentralization.gov.ua/news/8146

----------

Zapraszamy do zapoznania się z naszym cyklem pt. DOBRE Historie, w którym przedstawiamy przykłady tego, jak zmieniają się społeczności lokalne w efekcie realizacji programu.
DOBRE Historie: „UNREAL” - centrum kreatywnego rozwoju młodzieży w Sofijiwskiej gromadzie
DOBRE Historie: Wdrażanie systemu gospodarki odpadami w gromadzie Nyzhnioverbizkiej
DOBRE Historie: O tym jak rozkwitł kulturalnie Kamienny Most
DOBRE Historie: Kochubeivka dba o wszystkich mieszkańców!


Program realizuje zespół:
Główny Ekspert Merytoryczny (Specjalista ds. Rozwoju Instytucjonalnego) – Cezary Trutkowski
Koordynator Projektu – Katarzyna Czarnołęcka
Asystent Koordynatora – Sofiia Useinow

Kontakt:
tel. 48 22 351 93 22
Katarzyna Czarnołęcka: katarzyna.czarnolecka@frdl.org.pl
Sofiia Useinow: sofiia.useinow@frdl.org.pl

FRDL realizuje projekt DOBRE na podstawie umowy na realizację subgrantu zawartą z Global Communities oraz zgodnie ze standardowymi wytycznymi USAID (tj. „Standard Provisions for Non-U.S. Non-governmental Organizations”), obowiązującymi wszystkich grantobiorców realizujących projekty finansowane ze środków USAID i Rządu Stanów Zjednoczonych. W związku z wytycznymi sponsora, FRDL opracowała i stosuje się m.in. do:
– Polityki dot. Zakazu Handlu Ludźmi (dokument w formacie pdf ), oraz
– Planu Zgodności z Wytycznymi USAID w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi (dokument w formacie pdf),
które są zgodne ze szczegółowymi wytycznymi zawartymi w „Standard Provisions for Non-U.S. Non-governmental Organizations: M15. Trafficking in Persons”.