Przedmiotem opracowania jest ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, podpisana przez Prezydenta R.P. w dniu 29.10.2021 r., w części w jakiej zobowiązuje wszystkie jednostki sektora finansów publicznych do przekazywania do centralnego powszechnie dostępnego rejestru umów prowadzonego przez ministra finansów, informacji na temat zawartych umów których wartość przedmiotu przekracza 500 zł.

W następstwie zawarcia porozumienia politycznego, ustawą z dnia 14.10.2021 r. większość sejmowa zgodziła się na wprowadzenie szeregu zmian ustawowych, mających na celu uszczelnienie rozwiązań prawnych o charakterze antykorupcyjnym. Zmiany te przewidują penalizację określonych zachowań, jak i rozwiązania odnoszące się do radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów czy parlamentarzystów. Dodatkowo wprowadzono dwie podobne w swej treści regulacje, na mocy których zostaną stworzone powszechnie dostępne centralne rejestry umów.

W naszym opracowaniu tłumaczymy następujące zagadnienia:

1. Centralny Rejestr Umów – kogo obejmuje nowy obowiązek
2. Jakie informacje obowiązkowo muszą być zamieszczane w Centralnym Rejestrze Umów
3. Na czym polega obowiązek adnotacji o wyłączeniu jawności umowy
4. Jakie umowy nie podlegają udostępnieniu w rejestrze

Więcej w opinii adw. dr hab. Piotra Sitniewskiego "Zakres jawności Centralnego Rejestru Umów".