Pandemia COVID-19 spowodowała dla organów stanowiących w JST wiele problemów, nie tylko natury prawnej, ale również o charakterze praktycznym i technicznym.

Jednym z najczęściej podnoszonych przez samych samorządowców problemów była z pewnością kwestia organizowania i sprawnego przeprowadzania posiedzeń rad, w szczególności sesji. Proces ten musi się bowiem odbywać w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i zapewniający pełne uczestnictwo, nie tylko radnych i urzędników, ale również mieszkańców, a jednocześnie efektywny i – co najważniejsze – bezpieczny. Brak klarownych rozwiązań ustawowych w tym zakresie i co za tym idzie, jakichkolwiek przepisów wykonawczych, spowodował, że ciężar odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie samorządów spoczął na radach, a w szczególności na ich przewodniczących.

W swojej ekspertyzie dr Joanna Podgórska-Rykała porusza następujące kwestie:

- Jak zgodnie z przepisami prawa organizować sesje online z zapewnieniem jawności i dostępności dla publiczności?
- Jaka jest rola przewodniczącego rady w takim procesie?
- Kto i w jaki sposób powinien zapewnić odpowiedni sprzęt radnym? 
- Jak interpretować obecność radnych na zebraniach i w jaki sposób zgodnie z prawem przeprowadzać głosowania?

Zachęcamy do lektury (plik PDF)!