Jedną z największych grup beneficjentów środków unijnych są jednostki samorządu terytorialnego. Od lat wciąż wiele pytań i problemów przy realizacji tych projektów dotyczy zasad kwalifikowalności wydatków związanych z udzielaniem zamówień publicznych. Nierzadko organy dotujące wypowiadają się arbitralnie na temat pojęć funkcjonujących w systemie zamówień publicznych, takich jak: zasada uczciwej konkurencyjności, równe traktowanie wykonawców, proporcjonalność, przejrzystość.

Publikujemy ważną ekspertyzę, która w skrótowy sposób pozwala lepiej zrozumieć skomplikowany system wydatkowania środków z projektów unijnych w Polsce. Autorem opracowania "Rozeznanie rynku i zasada konkurencyjności w projektach unijnych realizowanych z EFRR, EFS oraz funduszu spójności" jest dr Marcin Kępa.