W prezentowanej publikacji autor podjął próbę oceny realistyczności wieloletnich prognoz finansowych (WPF) sporządzanych przez JST. Analiza danych w jednoznaczny sposób potwierdziła tezę o braku realistyczności WPF. Taki stan rzeczy zdecydowanie ogranicza możliwość wykorzystania tworzonych prognoz jako źródła rzetelnych informacji w podejmowaniu decyzji z zakresu zarządzania finansami szczególnie w średnim lub długim okresie.

Co zatem zrobić, aby metody prognozowania i wykorzystywane do tego modele umożliwiały wyznaczanie bardziej wiarygodnych prognoz na przyszłość? Więcej w szczegółowej pracy Kacpra Siwka Realistyczność wieloletniej prognozy finansowej JST.

Możliwości tworzenia wieloletnich prognoz finansowych przy aktualnym stanowieniu prawa w Polsce będzie jednym z głównych tematów zbliżającego się IV Krajowego Kongresu Forów Skarbników. Kongres już 10-11 maja w Warszawie.