kongres_sekretarzy_ppw-dbcaa9ab
Kongres Sekretarzy Polski Południowo-Wschodniej w Rzeszowie. W Rzeszowie odbył się pierwszy  Kongres Sekretarzy Polski Południowo-Wschodniej ( 23-24 września 2015 r.).  Udział wzięło w nim blisko 250 osób. Ta wspólna inicjatywa Forów Sekretarzy oraz ośrodków regionalnych Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej z terenu pięciu  województw może stać się ważnym krokiem na drodze do konsolidacji środowiska sekretarzy gmin w Polsce. W trakcie sesji plenarnych, dyskusji panelowych, spotkań networkingowych omawiano, dyskutowano, a czasem i spierano się o podsumowanie i ocenę dotychczasowych doświadczeń i dorobku samorządu w punktu widzenia sekretarzy gmin. Czy wszystko się udało? Nie wszystko. Nie udało się nam oddzielić, co jest zachodnim standardem, stanowisk politycznych od urzędniczych – mówił m.in. w otwierającym Kongres wystąpieniu Prezes FRDL, były sędzia Trybunału Konstytucyjnego,  Jerzy StępieńZ czasem podział ten dodatkowo zamrożono poprzez bezpośrednie wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów, marginalizując tym samym rady gmin. (…). W trakcie Kongresu dyskutowano o potrzebie i sensowności wyraźniejszego rozróżnienia i docelowo rozdzielenia przywództwa strategicznego, o charakterze politycznym, egzekwowanego za pomocą narzędzi zarządzania strategicznego przez szefów gmin tj. wójtów, burmistrzów, prezydentów od bieżącego zarządzania operacyjnego, realizowanego przez skarbników  i sekretarzy (dyrektorów urzędów).  Padło pytanie o to, czy biorąc pod uwagę nasz obyczaj życia publicznego, kulturę polityczną, koncepcja  sekretarza jako apolitycznego urzędnika – menadżera urzędu odpowiadającego za bieżącą działalność urzędu jest realna i ma sens…? Większość uczestniczek i uczestników Kongresu była zgodna co do potrzeby ustabilizowania i dookreślenia roli i pozycji formalnej sekretarza gminy, podobnie jak co do potrzeby i sensu konsolidacji środowiska sekretarzy w skali ponadlokalnej, a być może i krajowej. Omawiano możliwości i przykłady dobrej praktyki na wciąż relatywnie nowych polach aktywności, takich jak wykorzystanie technologii  ICT do poprawy efektywności zarządzania i realizacji zadań (przykłady Rzeszowa, Zabrza),  systemowe rozwiązania dot. zarządzania  partycypacyjnego (na przykładzie Lublina), czy tworzenie nowych, międzygminnych struktur koordynowania i realizacji zadań (przykład obszaru funkcjonalnego „Blisko Krakowa”). Warto podkreślić, że pomimo napiętych kalendarzy nie zawiedli goście honorowi  i przedstawiciele władz państwowych i regionalnych, w większości byli samorządowcy z wieloletnim doświadczeniem, z różnych części sceny politycznej, jednakże najwyraźniej podobnie doceniający rolę i znaczenie sekretarzy jako jednego z filarów sprawnego funkcjonowania naszych gmin. Zebranych witali w roli współgospodarzy Pani Maria Kurowska, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego oraz Marek Ustrabiński, zastępca Prezydenta Rzeszowa. O stanie prac legislacyjnych i perspektywie korekty ustroju samorządów lokalnych mówił Jan Grabiec, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, cztery mity i trzy największe wyzwania stojące dziś przed samorządami objaśniał Senator RP Janusz Sepioł, Przewodniczący Senackiej Komisji  Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej . W Kongresie uczestniczyła także Pani Elizabeth Moisy, Sekretarz Generalna Union des Dirigeants Territoriaux de l’Europe (UDITE) - europejskiej federacji krajowych związków dyrektorów urzędów gmin - z zachętą do konsolidowania aktywności i z zaproszeniem do współpracy, jako, że środowisko zawodowe polskich sekretarzy jest jednym z nielicznych wśród dużych krajów europejskich, które nie uczestniczy w międzynarodowym ruchu sekretarzy (dyrektorów) urzędów gmin. Szczególnym gościem Kongresu był Lloyd Halverson, Starszy Doradca Stowarzyszenia Zarządców Miast i Powiatów Stanu Washington, USA, emerytowany Administrator (Sekretarz) Miasta Camas. Przedstawił amerykański model zarządzania gminą i rolę, jaką odgrywa niepolityczny i profesjonalny Zarządca. W swojej prezentacji odnosił się do obowiązujących w USA standardów etycznych oraz innych istotnych zasad i procedur. Polscy Sekretarze nagrodzili Jego prezentację kilkakrotnie gromkimi brawami, podkreślając, że amerykańskie rozwiązania powinny być dobrym wzorem dla Polski. Bożena Pietras-Goc Dyrektor FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu i Administracji w Krakowie