Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej od blisko 20 lat wspiera reformy demokratyczne na szczeblu lokalnym oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie. Dotychczas FRDL zrealizowała ponad 60 projektów na rzecz Ukrainy.

Szczecińskie Centrum Szkoleniowe FRDL wspomaga ukraińskie przemiany od 2000 roku. Od trzech lat działa w dwóch obszarach: budowanie społecznego fundamentu dla reformy samorządowej oraz kreowanie małej, pozarolniczej przedsiębiorczości na wsi. Podejmowane działania zmierzają ku tworzeniu na Ukrainie społeczeństwa obywatelskiego otwartego na współpracę z Polakami. Ich istotnym elementem jest przekazywaniem polskich doświadczeń sprawdzonych w działalności FRDL. Pierwszy nurt nawiązuje do działań FRDL na rzecz samorządów, organizacji pozarządowych, a historycznie sięga do tradycji klubów obywatelskich z końca lat 80. Drugi bazuje na doświadczeniach Europejskiej Akademii Sołtysa realizowanej przez Ośrodek FRDL w Szczecinie oraz na programach odnowy wsi (wioski tematyczne) i Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

Pierwszy z nurtów w roku 2016 przyjął kształt projektu "Oddolne wsparcie reformy samorządowej na Ukrainie". Polega on na tworzeniu w małych miastach (czasem dużych wioskach) Klubów Dialogu Obywatelskiego, które podejmują różną działalność. Na przykład we wsi Domaniwka na południu kraju, obywatele dyskutują  nad trudnym procesem łączenia okolicznych gromad. Mieszkańcy wiedzą już jak ważna jest inicjatywa oddolna, więc pomogli w utworzeniu bliźniaczych klubów w sąsiednich gromadach wiejskich. Uruchomiono lokalny program mikrograntów "Domaniwka własnymi rękoma". Innym przykładem może być Dawidów pod Lwowem – tu Klub utworzyła młodzież, która m.in. zorganizowała wydarzenie o charakterze patriotycznym. Gdy miejscowy wójt okazał się niezbyt przychylny aktywnym młodym, w wyborach samorządowych wystawili swojego kandydata i w ten sposób lider Klubu stał się najmłodszym wójtem w Ukrainie. W Kamiance tworzona jest strategia turystycznego rozwoju regionu, w wielu klubach (ich liczba dochodzi już do czterdziestu) mieszkańcy dyskutują nad lokalnymi problemami, a propozycje inicjatyw przedkładają lokalnym władzom.

Drugi nurt realizowany jest poprzez projekt "Szkoła przedsiębiorczości wiejskiej na Ukrainie". W poprzednich latach, opierając się na doświadczeniach polskich gospodarstw edukacyjnych i wiosek tematycznych, FRDL pomogła w utworzeniu w czternastu lokalizacjach mikroprzedsiębiorstw oferujących turystom niekonwencjonalny wypoczynek połączony z edukacją i pozytywnymi emocjonalnym przeżyciami. I tak np. w Iwkiwcach powstało interaktywne muzeum etnograficzne, w Meżyryczu, gdzie przed laty archeolodzy znaleźli osiedle łowców mamutów teraz oferuje się zabawę w polowanie na mamuty i uczestniczy w tworzeniu lokalnych pamiątek. Takich miejsc powstaje coraz więcej, a każde potrzebuje pracowników. Stąd pomysł niekonwencjonalnej szkoły, w której uczestnicy poprzednich projektów uczą nowych poprzez wspólne działanie.

Ważnym projektem realizowanym przez FRDL od 15 lipca br. jest  Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE).Projekt jest odpowiedzią na najistotniejsze wyzwania jakie stoją przed Ukrainą w związku z decentralizacją władzy publicznej i reformą samorządu terytorialnego. Wśród jego najważniejszych celów wymienić należy: wzmocnienie demokracji lokalnej w Ukrainie, poprawę jakości usług publicznych dostarczanych na poziomie lokalnym oraz wzmocnienie szans rozwojowych wspólnot samorządowych. W ramach projektu FRDL obejmie wsparciem technicznym 75 nowo powstałych, połączonych samorządów w zakresie partycypacyjnego planowania strategicznego, monitoringu świadczenia usług publicznych oraz kształtowania procesów lokalnego rozwoju ekonomicznego. Projekt realizowany będzie do 14 marca 2021 r. Wartość projektu wynosi 50 mln USD – jest on finansowany ze środków USAiD i będzie wdrażany przez międzynarodowe konsorcjum prowadzone przez amerykańską firmę "Global Communities".

Przemysław Fenrych

Dyrektor Centrum Szkoleniowego FRDL w Szczecinie