Zapewnienie stałego rozwoju ekonomii społecznej wiąże się ze stworzeniem trwałego systemu wsparcia. W tym celu powołane zostały wyspecjalizowane Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES). Aby ich praca była efektywna, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stworzyło system akredytacji OWES. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej z sukcesem zakończyła proces akredytacji i współprowadzi obecnie cztery Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej.

W całym kraju funkcjonują Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej świadczące usługi wspierające tworzenie i rozwój podmiotów ekonomii społecznej. Lecz tylko te Ośrodki, które uzyskały akredytację w ramach Systemu Akredytacji i Standardów Działania Instytucji Wsparcia Ekonomii Społecznej – AKSES, mogą pozyskiwać na ten cel dofinansowanie ze środków publicznych. Wśród nich działają cztery OWES, które prowadzone są w partnerstwie z FRDL. Każdy OWES prowadzi działania wspólne dla całej sieci, zgodnie z AKSES, oraz dodatkowo posiada własną, autorską koncepcję działań wspierających rozwój ekonomii społecznej  w poszczególnych regionach.

FRDL współtworzy OWES w województwach: lubuskim, małopolskim i świętokrzyskim. Celem działalności każdego z Ośrodków jest rozwój, aktywizacja i ekonomizacja sektora ekonomii społecznej poprzez działania m.in. o charakterze animacyjnym, doradczym, szkoleniowym i dotacyjnym.

Ośrodek Regionalny FRDL w Zielonej Górze współtworzy OWES Lubuski wraz z Fundacją na rzecz Collegium Polonicum i Wojewódzkim Urzędem Pracy. Działania OWES realizowane są na terenie połowy województwa lubuskiego. Działalność OWES dofinansowana jest  m.in. w ramach projektu „Rozkręcamy społeczny biznes” (RPO Województwa Lubuskiego 2014-2020). Ośrodek regionalny FRDL jest odpowiedzialny za rozwijanie umiejętności i kompetencji zawodowych potrzebnych do utworzenia bądź prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej.

Dwa Ośrodki w województwie małopolskim prowadzi Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji FRDL w partnerstwie z: Fundacją Gospodarki i Administracji Publicznej, Agencją Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A., Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych, Spółdzielnią Socjalną OPOKA oraz Związkiem Lustracyjnym Spółdzielni Pracy.

Działania jednego Ośrodka prowadzone są na terenie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego i dofinansowane m.in. w ramach projektu „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej -Krakowski Obszar Metropolitalny”. Natomiast drugi obejmuje działaniami subregion zachodni, a jego działalność dofinansowana jest m.in. z projektu „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia”. Obydwa projekty współfinansowane są z RPO Województwa Małopolskiego 2014-2020. Ośrodek FRDL w Krakowie odpowiada za udzielanie wsparcia szkoleniowego oraz doradczego osobom chcącym założyć podmiot ekonomii społecznej.  Dodatkowo przy MOWES działa Punkt Coworkingu Społecznego, gdzie mogą zgłaszać się osoby oraz instytucje działające na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

W subregionie południowym  województwa świętokrzyskiego działa natomiast Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES). Ośrodek współtworzy Świętokrzyskie Centrum FRDL w Kielcach wraz z  CARITAS Diecezji Kieleckiej i Fundacją Centrum Europy Lokalnej. Działania ŚOWES dofinasowane są m.in. w ramach projektu „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)” współfinansowanego z RPO Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. Świętokrzyskie Centrum FRDL odpowiada za prowadzenie działań animujących  rozwój  ekonomii społecznej. Przy biurach ŚOWES na terenie subregionu działają inkubatory, z których mogą korzystać osoby i podmioty planujące rozpocząć działalność gospodarczą w obszarze ekonomii społecznej.