ADRESACI:

 • gminy miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie
 • powiaty


CEL:

 • Określe­nie kierunk­ów roz­wo­ju turysty­ki adek­wat­nych do potenc­jału oraz zasobów przy­rod­niczych i kul­tur­owych rejonu


KORZYŚCI

 • Iden­ty­fikac­ja, rozwój i/lub opra­cow­anie markowych pro­duk­tów turysty­cznych oraz uzu­peł­ni­a­jącej ofer­ty pro­duk­tów i cza­su wol­nego
 • Zaplanowanie dzi­ałań inwest­y­cyjnych i pro­mo­cyjnych w celu zwięk­szenia atrak­cyjnoś­ci turysty­cznej gminy/powiatu


ZAKRES USŁUGI:

Strate­gia zostanie opra­cow­ana metodą par­ty­cy­pa­cyjno-eksper­cką: pod­czas warsz­tatów strate­gicznych z udzi­ałem intere­sar­iuszy (powołanych w ramach Kon­wen­tu Strate­gicznego) oraz z udzi­ałem ekspertów z zakre­su turysty­ki i bieżą­cych trendów branżowych.


Kluc­zowe ele­men­ty real­iza­cji:

 • diag­noza stanu sys­te­mu turysty­ki: — uwarunk­owa­nia wewnętrzne: położe­nie, dziedz­ict­wo, infra­struk­tu­ra, ruch turysty­czny; — uwarunk­owa­nia zewnętrzne: np. trendy w turystyce, demografia, infra­struk­tu­ra sprzy­ja­ją­ca roz­wo­jowi
 • anal­iza ist­nieją­cych pro­duk­tów turysty­cznych i grup docelowych
 • anal­iza SWOT gminy/powiatu jako miejs­ca desty­nacji turysty­cznej i miejs­ca prowadzenia dzi­ałal­noś­ci turysty­cznej
 • opra­cow­anie planu oper­a­cyjnego strate­gii roz­wo­ju, jako ele­men­tu poli­ty­ki roz­wo­ju ofer­ty cza­su wol­nego:
  • sfor­mułowanie wiz­ji, mis­ji, celów i pri­o­ry­tetów roz­wo­jowych w obszarze roz­wo­ju turysty­ki
  • wypra­cow­anie kierunk­ów roz­wo­ju ofer­ty cza­su wol­nego (kluc­zowe zada­nia i ramy ich real­iza­cji etc.)
 • określe­nie sys­te­mu wdraża­nia zapisów doku­men­tu: mon­i­torowa­nia, ewalu­acji i aktu­al­iza­cji oraz upowszech­ni­a­nia zapisów strate­gii
 • kon­sul­tac­je społeczne i opra­cow­anie ostate­cznej wer­sji doku­men­tu