ADRESACI:

  • gminy, powiaty, wojew­ództ­wa
  • związ­ki i zrzeszenia JST


CEL:

  • koor­dy­nac­ja dzi­ałal­noś­ci inwest­y­cyjnej z zarządzaniem strate­gicznym
  • par­ty­cy­pa­cyjne określe­nie zakre­su i har­mono­gra­mu inwest­y­cji odpowiada­ją­cych na potrze­by i oczeki­wa­nia społecznoś­ci lokalnej


KORZYŚCI:

  • lep­sza kon­tro­la stanu finan­sów samorzą­dowych
  • sprawniejsze i bardziej efek­ty­wne zarządzanie finansa­mi
  • skuteczniejsze wyko­rzys­tanie fun­duszy zewnętrznych (np. w ramach nowej per­spek­ty­wy finan­sowej Unii Europe­jskiej na lata 2014–2020)
  • włącze­nie kluc­zowych grup intere­sar­iuszy w pro­ces tworzenia budże­tu
  • wzmoc­nie­nie akcep­tacji społecznej przyję­tych pro­jek­tów inwest­y­cyjnych


ZAKRES USŁUGI:

Stosowana metody­ka opiera się na eksper­ckim przy­go­towa­niu pro­ce­su planisty­cznego oraz par­ty­cy­pa­cyjnej budowie planu inwest­y­cyjnego.