ADRESACI:

 • gminy miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie
 • powiaty


CEL:

 • budowa i pro­moc­ja mar­ki gminy/powiatu na are­nie region­al­nej, kra­jowej oraz między­nar­o­dowej
 • wykre­owanie pozy­ty­wnego wiz­erunku gminy/powiatu


KORZYŚCI

 • wykre­owanie i umoc­nie­nie jed­no­li­cie zdefin­iowanej mar­ki gminy/powiatu
 • uporząd­kowanie dzi­ałań pro­mo­cyjnych, nadanie im wyrazis­tego, spójnego charak­teru


ZAKRES USŁUGI:

Strate­gia Pro­mocji zostanie opra­cow­ana w par­ty­cy­pa­cyjnej pro­ce­durze, z udzi­ałem intere­sar­iuszy. Obszary pro­mocji i cele zawarte w Strate­gii będą się odnosić do różnych odbior­ców – ważnych z punk­tu widzenia roz­wo­ju gminy/powiatu.


Kluc­zowe ele­men­ty real­iza­cji:

 • diag­noza stanu sys­te­mu pro­mocji:
  • przegląd dzi­ała­nia sys­te­mu pro­mocji (dzi­ała­nia i zaan­gażowane pod­mio­ty, mate­ri­ały pro­mo­cyjne, itp.)
  • anal­iza czyn­ników wpły­wa­ją­cych na wiz­erunek – anal­iza SWOT
  • przy­go­towanie i przeprowadze­nie bada­nia doty­czącego wiz­erunku i dzi­ałań pro­mo­cyjnych
 • opra­cow­anie planu oper­a­cyjnego:
  • sfor­mułowanie wiz­ji, mis­ji, celów i pri­o­ry­tetów roz­wo­jowych w obszarze pro­mocji
  • wypra­cow­anie listy propozy­cji mery­to­rycznych związanych z iden­ty­fikacją gminy/powiatu, listy kluc­zowych przed­sięwz­ięć i har­mono­gra­mu real­iza­cji; opra­cow­anie wstęp­nego planu finan­sowego
 • opra­cow­anie struk­tu­ry mar­ki — drze­wo sko­jarzeń
 • opra­cow­anie kon­cepcji komu­nikacji (kluc­zowy komu­nikat, hasła pro­mo­cyjne, itp.)
 • określe­nie sys­te­mu wdraża­nia zapisów doku­men­tu: mon­i­torowa­nia, ewalu­acji i aktu­al­iza­cji oraz upowszech­ni­a­nia zapisów strate­gi
 • przeprowadze­nie kon­sul­tacji społecznych wraz z anal­izą uwag i opra­cow­aniem ostate­cznej wer­sji strate­gii