ADRESACI:

 • gminy, powiaty, wojew­ództ­wa


CEL:

 • uporząd­kowanie i wzmoc­nie­nie instru­men­tów roz­wo­ju w zakre­sie ochrony i opie­ki nad zabytka­mi oraz zarządza­nia dziedz­ictwem kul­tur­owym
 • wypełnie­nie obow­iązku zapisanego w ustaw­ie


KORZYŚCI

 • określe­nie zasad­niczych celów i kierunk­ów inter­wencji na rzecz ochrony i opie­ki nad zabytka­mi oraz zarządza­nia dziedz­ictwem kul­tur­owym
 • wyko­rzys­tanie dziedz­ict­wa kul­tur­owego na potrze­by eduka­cyjne, społeczno-kul­tur­owe, inte­gra­cyjne i gospo­dar­cze
 • upowszech­ni­an­ie i pro­moc­ja dziedz­ict­wa kul­tur­owego
 • przy­go­towanie do pozyska­nia środ­ków zewnętrznych


ZAKRES USŁUGI:

Stosowana metody­ka opiera się na eksper­ckim opra­cow­a­niu doku­men­tów anal­i­ty­czno-diag­nos­ty­cznych oraz par­ty­cy­pa­cyjnej budowie pro­gra­mu.


Kluc­zowe ele­men­ty real­iza­cji:

 • anal­iza uwarunk­owań prawnych ochrony i opie­ki nad zabytka­mi w Polsce
 • anal­iza uwarunk­owań zewnętrznych ochrony dziedz­ict­wa kul­tur­owego (strate­giczne cele poli­ty­ki państ­wa w tym zakre­sie, relac­je pro­gra­mu opie­ki nad zabytka­mi z doku­men­ta­mi nadrzęd­ny­mi)
 • anal­iza uwarunk­owań wewnętrznych ochrony dziedz­ict­wa kul­tur­owego (relac­je pro­gra­mu opie­ki nad zabytka­mi z doku­men­ta­mi wyko­nany­mi na poziomie danej JST, charak­terysty­ka zasobów dziedz­ict­wa i kra­jo­brazu kul­tur­owego JST)
 • przeprowadze­nie warsz­tatów z udzi­ałem przed­staw­icieli wspól­no­ty samorzą­dowej:
  • wery­fikac­ja mate­ri­ałów anal­i­ty­cznych, sporządze­nie diag­nozy i opra­cow­anie anal­izy SWOT zog­niskowanej wokół prob­lematy­ki zarządza­nia zasoba­mi dziedz­ict­wa kul­tur­owego
  • zdefin­iowanie pri­o­ry­tetów, kierunk­ów i zadań real­iza­cyjnych
 • określe­nie instru­men­tar­i­um real­iza­cji pro­gra­mu
 • opra­cow­anie sys­te­mu mon­i­toringu, ewalu­acji i aktu­al­i­zowa­nia pro­gra­mu
 • iden­ty­fikac­ja możli­wych źródeł finan­sowa­nia zadań z zakre­su ochrony i opie­ki nad zabytka­mi określonych w pro­gramie
 • przeprowadze­nie pro­ce­su kon­sul­tacji społecznych doku­men­tu
 • prezen­tac­ja przed właś­ci­wym organem stanow­ią­cym