ADRESACI:

 • Urzędy, jed­nos­t­ki orga­ni­za­cyjne gmin i powiatów, spół­ki komu­nalne oraz obszary funkcjon­alne
 • Lokalne Grupy Dzi­ała­nia


CEL:

 • Przeprowadze­nie pro­ce­su kon­sul­tacji społecznych poli­tyk, pro­gramów, planów i pro­jek­tów (w opra­cow­a­niu oraz real­i­zowanych), włącza­ją­cych w dia­log kluc­zowych intere­sar­iuszy oraz ich potrze­by i rekomen­dac­je


KORZYŚCI

 • Planowanie lub mon­i­tor­ing i ewalu­ac­ja przed­sięwz­ięć, z uwzględ­nie­niem bieżą­cych potrzeb i opinii mieszkańców (samorząd w dia­logu)
 • Możli­wość szy­bkiej reakcji na potrze­by zgłos­zone przez społeczność lokalną (samorząd w akcji)
 • Zwięk­sze­nie poczu­cia wpły­wu mieszkańców, które jest istot­ną motywacją dla zaan­gażowa­nia w sprawy lokalne (samorząd współpracu­ją­cy)


ZAKRES USŁUGI:

Wspar­cie Państ­wa pra­cy, w roli zewnętrznych mod­er­a­torów dia­logu społecznego, w kon­tekś­cie real­i­zowanych zadań — zwięk­sze­nie szan­sy na real­ną poprawę jakoś­ci życia mieszkańców.


Kluc­zowe ele­men­ty real­iza­cji:

 • Anal­iza poli­tyk, pro­gramów, planów i pro­jek­tów, pod­dawanych kon­sul­tacjom społecznym
 • Pomoc w opty­mal­nym doborze zapraszanych intere­sar­iuszy
 • Ustal­e­nie celów i kluc­zowych ele­men­tów kon­sul­towanego zagad­nienia
 • Dobór właś­ci­wych metod pra­cy w kon­tekś­cie celów kon­sul­towanego zamierzenia i intere­sar­iuszy
 • Opra­cow­anie atrak­cyjnej prezen­tacji doty­czącej kon­sul­towanego przed­sięwz­ię­cia
 • Przy­go­towanie i przeprowadze­nie warsz­tatów, spotkań, son­daży kon­sul­ta­cyjnych lub innych dzi­ałań w zależnoś­ci od potrzeb


Oczeki­wanym efek­tem prac jest zebranie rekomen­dacji i opinii mieszkańców lub innych intere­sar­iuszy, na tem­at kon­sul­towanego zagadnienia. Podstawowym założe­niem całego pro­ce­su kon­sul­tacji jest, o ile to możli­we, wypra­cow­ane kon­sen­susu.


Pro­dukt: Raport z kon­sul­tacji