Jakie zadania zostały wyznaczone gminom w zakresie tworzenia warunków do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej?

Zadania gminy w zakresie tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej zostały określone przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego – tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 611 ze zm.
Zgodnie z art 4 w/w ustawy zadaniem gminy w tym zakresie jest:
- zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach (wysokość dochodu określa uchwałą rada gminy),
- zapewnienie lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych,

Umowy najmu socjalnego lokalu są zawierane z osobami, które nie mają tytułu prawnego do lokalu i których dochody nie przekraczają wysokości określonej w uchwale rady gminy. Umowy najmu socjalnego lokalu są zawierane także z osobami , którym sąd w wyroku eksmisyjnym przyznał uprawnienie do najmu socjalnego lokalu.

Przypadkami określonymi w ustawie, a dotyczącymi zapewnienia lokalu zamiennego osobom do niego uprawnionym są: konieczna naprawa lokalu (art. 10 ust. 4 ustawy), konieczność rozbiórki lub remontu budynku (art. 11 ust. 2 pkt 4 ustawy), planowana sprzedaż lokali, o których mowa w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy (art. 21 ust. 4 ustawy) czy też przekroczenie normy powierzchni użytkowej lokalu( art. 21 ust. 4a ustawy).

- w przypadku wykonywania przez komornika obowiązku opróżnienia lokalu, o którym mowa w art. 1046 § 4 ustawy z dnia17 listopada 1964 r. – Kodeks postepowania cywilnego, obowiązkiem gminy jest wskazanie tymczasowego pomieszczenia, chyba że pomieszczenie odpowiadające wymogom tymczasowego pomieszczenia wskazał wierzyciel lub dłużnik albo osoba trzecia.

Ponadto gmina może przeznaczać lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy na wykonywanie innych zadań jednostek samorządu terytorialnego realizowanych na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 i 1985 oraz z 2018r. poz.650 i 700) oraz ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018r.poz.998).
Zasady przeznaczania lokali na realizację zadań , o których mowa wyżej określa uchwała rady gminy w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy .

Gmina wykonuje powyższe zadania wykorzystując mieszkaniowy zasób gminy lub w inny sposób.

 

SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE ZASOBEM MIESZKANIOWYM

ZADANIA WŁASNE GMINY NA PODSTAWIE USTAWY: O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKU CYWILNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM DOKONANYCH ZMIAN WPROWADZONYCH USTAWĄ Z DNIA 10 XII 2020 r. O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW WSPIERAJĄCYCH ROZWÓJ MIESZKALNICTWA

Podczas szkoleń przekazywana jest uczestnikom aktualna wiedza i praktyczne wskazówki dotyczące ukształtowania nowej polityki gospodarowania zasobem budynków mieszkalnych, polityki lokalowej, czynszowej oraz remontowej w świetle obowiązującego prawa i aktualnego orzecznictwa. Nasz ekspert odpowiada m.in. na pytania: Jakie są formy ochrony praw lokatorów? Jaki jest wpływ ustroju gminy na gospodarowanie zasobem mieszkaniowym? Z kim gmina może zawrzeć umowę najmu mieszkania komunalnego, a z jakich przyczyn może ją rozwiązać? Ponad to spotkanie będzie uwzględniało przepisy związane z problematyką mieszkaniową w zakresie COVID - 19. Zostaną również omówione orzeczenia sądów powszechnych i Sądu Najwyższego.

Sprawdź aktualne propozycje szkoleń w dziale gospodarki komunalnej i mieszkaniowej