Strategie terytorialne a strategia rozwoju gminy

W dniu 13.11.2020 r. weszły w życie nowe przepisy prawne definiowane Ustawą z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw. Ustawa po raz pierwszy w ustawodawstwie krajowym wprowadziła podstawę prawną wprost dla „strategii rozwoju gminy”. Nowelizacją wprowadzono również nowe uregulowania, co do procedury jej opracowania, m.in.:
- wymagana jest uchwała rady gminy, określająca szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym tryb jej konsultacji,
- wymogi w zakresie konsultowania projektu strategii z sąsiednimi gminami i ich związkami oraz z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
- wymogi w zakresie opiniowania przez zarząd województwa w zakresie zgodności z regionalną polityką rozwoju i zagospodarowania przestrzennego,
- konieczność przeprowadzenia ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji strategii rozwoju (ewaluacja ex-ante).
Nowelizacja zdefiniowała ponadto nowe obligatoryjne rozdziały dla strategii, m.in.:
- model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy,
- ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie,
- obszary strategicznej interwencji określone w strategii rozwoju województwa, obszary strategicznej interwencji kluczowe dla gminy,
- ramy finansowe strategii.

Dzięki temu jednostki samorządu terytorialnego mogą przygotowywać strategie, które będą instrumentami pozyskiwania środków zewnętrznych, a jednocześnie pełnoprawnymi strategiami rozwoju stanowiącymi element nowego zintegrowanego systemu zarządzania rozwojem kraju.

Szkolenie: Strategia rozwoju gminy w świetle zmian ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw
Prowadzący: Dawid Hoinkis, Kierownik Zespołu ds. Doradztwa i Rozwoju FRDL MISTiA, Wojciech Odzimek – Dyrektor FRDL MISTiA

POLECAMY

SZKOLENIA Z ZAKRESU ORGANIZACJI PRACY URZĘDU, ZARZĄDZANIA

11 stycznia 2021

Badanie stanu dostępności w administracji przy użyciu pytań audytowych

12 stycznia 2021

Archiwizacja dokumentacji projektów unijnych

14 stycznia 2021

Naruszenia ochrony danych osobowych z uwzględnieniem pracy zdalnej

14 stycznia 2021

Strategia rozwoju gminy w świetle zmian ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i niektórych innych ustaw

15 stycznia 2021

Cyberbezpieczeństwo w jednostce publicznej ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń i zabezpieczeń w związku z pracą zdalną

20 stycznia 2021

Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, czyli jak prawidłowo i zgodnie z prawem zniszczyć zbędną dokumentację?

20 stycznia 2021

Sprawozdanie z prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce – przygotowanie i prezentacja danych

20 i 27 stycznia 2021

Zajęcia z zakresu procedury administracyjnej dla pracowników administracji

22 stycznia 2021

Dotacje z budżetu JST podmiotowe, przedmiotowe i celowe udzielanie, rozliczanie, kontrola. Dotacje a COVID-19

26 stycznia 2021

Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

26-27 stycznia 2021

Zasady udostępniania, odmowy udostępniania informacji publicznej oraz ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego

26, 27 stycznia i 1, 4 lutego 2021

Kurs: Koordynator ds. dostępności w urzędzie

26, 27, 28 stycznia i 4 lutego 2021

Kurs Zarządzenie bezpieczeństwem informacji oraz ochrona danych osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego

28-29 stycznia 2021

Studium wykonalności projektów infrastrukturalnych w JST

29 stycznia 2021

Przygotowanie do sporządzenia raportu o stanie dostępności. Koordynacja dostępności w jednostce

2 lutego 2021

Trening umiejętności społecznych

5 lutego 2021

Instrukcja kancelaryjna i jednolity rzeczowy wykaz akt.
Procedury zarzadzania dokumentacją pod kątem audytów i kontroli zewnętrznych. Obsługa czytników ekranu włączona.

9 lutego 2021

Ochrona informacji niejawnych w praktyce. Właściwa organizacja pracy kancelarii materiałów niejawnych, także w czasie pandemii

11 lutego 2021

Archiwa zakładowe i składnice akt dla archiwistów zaawansowanych

12 lutego 2021

Kodeks Postępowania Administracyjnego w pytaniach i odpowiedziach - najczęściej spotykane problemy praktyczne

15-18 lutego 2021

Kurs kancelaryjno - archiwalny I stopnia. Kurs kwalifikacyjny dla archiwistów zakładowych

16-17 lutego 2021

Arkusz kalkulacyjny Excel. Poziom zaawansowany

17 lutego 2021

Finansowanie ochotniczych straży pożarnych. Zasady finansowania, najnowsze orzecznictwo sądów, administracji, wojewodów, RIO

19 lutego 2021

Archiwizacja dokumentacji finansowo-księgowej w podmiotach państwowych i samorządowych

22-24 lutego 2021

Intensywny kurs dla osób odbywających służbę przygotowawczą

23 lutego 2021

Kontrola i nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem samorządów

25-26 lutego,

 1-2 marca 2021

Kurs kancelaryjno-archiwalny II stopnia

26 lutego 2021

Pełnomocnictwa i upoważnienia w praktyce działania gmin